Library

On-line catalogue

To search in the publications you can use our on-line catalogue.

On-line catalogue

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY A MOŽNOSTI PREZENČNÍCH VÝPŮJČEK EN

Objednávání periodik, knih i separátů k prezenčnímu studiu je možné pouze elektronicky – na základě předchozí registrace.

I nezaregistrovaný čtenář může prohlížet databázi knihovny MRK on-line. Registrační poplatek je v naší knihovně 0,- Kč.

První návštěva knihovny a registrace čtenáře:

Zájemce o služby knihovny vyplní žádanku. Žádanku lze vyplnit elektronicky a poslat e-mailem spolu s první objednávkou návštěvy knihovny. Žádanku lze vyplnit také písemně přímo v knihovně. Při své první návštěvě čtenář žádanku podepíše a obdrží osobní kód a PIN.

Nezaregistrovaný čtenář si může před svou první návštěvou knihovny objednat tituly formou e-mailu či telefonu ( prakticky tak, ze z on-line katalogu vypíše název a přírůstkové číslo publikace). Takováto objednávka bude knihovníkem akceptována, ale knihy budou čtenáři fyzicky vydány až po jeho osobní registraci.

 

The systematically created library of the Museum of Romani Culture has a substantial role to play within the mission of the Museum in relation to the Czech society.

It has deserved its extraordinary position in Europe thanks to its unique collection of books and periodicals. The library of the Museum of Romani Culture gathers Romani and non-Romani literature, published in Czech, Romani and other world languages. Currently, its fund contains nearly 6 000 library items, including periodicals. In the library you can find books mapping the history, culture, art and lifestyle of the Roma in the Czech Republic and abroad, as well as the Roma poetry, fairy tales, prose, song lyrics, expert studies and theses. The library subscribes to selected Romani periodical published in the Czech Republic and abroad.

Registration request can be downloaded here.

Contact: Mgr. Milada Závodská

e-mail: knihovna@rommuz.cz
Phone: +420 545 211 411

All literature can be lent only during the users’ physical presence in the library.

Our study room is available for the reasearchers.

 Opening time:

Monday 10:00 13:00
Tuesday 10:00 13:00
Wednesday 13:00 18:00
Thursday 13:00 18:00
Friday closed

On-line catalogue

To search in the publications you can use our on-line catalogue.

ON-LINE CATALOGUE OF THE LIBRARY AND POSSIBILITIES OF LENDING ITEMS IN THE PREMISES OF THE MUSEUM

Placing orders for periodicals, books and separate items for the purpose of on-the-spot study can be done only electronically – on the basis of a previous registration.

Also unregistered readers can browse the database of the MRC library on-line. Registration fee in our library is CZK 0,-.

The first visit of the library and reader registration:

Those interested in the services of the library must fill an application form. The application form can be filled in electronically and sent by e-mail along with the first order concerning the visit of the library. The application form cal also be filled in directly in the library. During his/her first visit, the reader signs the application form and receives a personal code and PIN.

Before their first visit to the library, unregistered readers can book titles by e-mail or phone (practically by mentioning the name and an acquisition number of the publication from the on-line catalogue). Such an order will be accepted by the librarian, but the books will be physically presented to readers after their personal registration.