Pro badatele

Fond plakátů a pozvánek

Kurátor fondu: Ján Šariský
Ve Fondu plakátů a pozvánek jsou soustředěny plakáty a pozvánky informující o akcích (kulturních, politických, sportovních, náboženských atd) s romskou tematikou. Až na několik výjimek se jedná o materiál vzniklý po roce 1989 u nás i v zahraničí. Nejstarší předměty pocházejí z 60. let 20. století.

Fond romského obydlí, vybavení a interiéru

Kurátor fondu: Ján Šariský
Ve fondu jsou shromažďovány předměty, které ukazují, jak mají Romové vybavený svůj příbytek a čím se v interiéru rádi obklopují, a to nejen v romských osadách a obydlích tradičního typu, ale i např. ve městech a domech na vesnicích.

Fond ohlasů romské kultury v kultuře majoritní

Kurátor fondu: Mgr. Michal Schuster
Fond shromažďuje všechny předměty, které dokazují stopy romské kultury v kultuře majoritní. Příkladem je jídelní lístek nabízející “cikánskou pečeni”, či plechovky od nejrůznějších “cikánských” pokrmů.

Fond tradičních řemesel, profesí a zaměstnání

Kurátorka fondu: Mgr. Taťána Bártová Pavelková
Fond dokumentuje několik tradičních romských řemesel, která pracují s kovem. Mezi ně patří kovářství, kotlářství, zvonkařství, nožířství atd. Fond obsahuje kompletně vybavenou romskou kovářskou dílnu s nástroji i konečnými výrobky. Jsou zde zastoupeny také předměty uměleckého kovářství. Nejstarší výrobky pocházejí z počátku 20. století. Dále jsou ve fondu umístěny dřevěné a proutěné výrobky romských korytářů a košíkářů, např. dřevěný nábytek, košťata, košíky, opálky, misky, koryta, dřevěné nádobí a nářadí, ozdoby interiérů a exteriérů. Nejstarším výrobkem tohoto fondu je velké dřevěné koryto, které pochází z konce 19. století. Většina exponátů z Fondu tradičních řemesel, profesí a zaměstnání pochází z České republiky a ze Slovenska. Výjimkou nejsou však ani země jako Bulharsko, Polsko, Maďarsko nebo Indie.

Fond textilu

Kurátorka fondu: Mgr. Taťána Bártová Pavelková
Fond textilu shromažďuje tradiční i současné romské oděvy (mužské, ženské, dětské), oděvní doplňky (např. i dýmky), obuv, ruční práce romských žen (výšivky, práce z chemlonu, pletené a háčkované výrobky, dekorace, apod.), bytový textil (záclony, koberce, apod.). Sbírka vypovídá nejen o způsobu odívání, ale také o bydlení Romů. Exponáty jsou získávány při terénních výzkumech v romském prostředí – sběrem, darem nebo koupí. Případně jsou zhotovovány repliky tradičních oděvů, pokud neexistují v originální podobě.

Fond šperku a cenin

Kurátorka fondu: Mgr. Taťána Bártová Pavelková
Fond šperků a cenin tvoří šperky, bižuterie, mince a bankovky.

Fond písemného materiálu

Kurátor fondu: Mgr. Michal Schuster
Dokumenty mapující historii Romů u nás i v zahraničí od minulosti do současnosti (osobní doklady, korespondence, písemnosti z konferencí, seminářů, dokumenty z činnosti nejrůznějších romských spolků, politických organizací, významných romských osobností, aj.).

Fond sebedokumentace

Kurátor fondu: Mgr. Michal Schuster
Písemnosti vzešlé z činnosti Muzea romské kultury od jeho založení (pozvánky, korespondence, apod.).

Fond videodokumentace

Kurátor fondu: Mgr. Martin Chlup
Fond videodokumentace je videotékou muzea. Jsou v něm shromažďována a ukládána veškerá díla, která se týkají Romů (rodinné obřady jako svatby, křtiny, oslavy, pohřby; hudební vystoupení, koncerty, atd.). Kurátor fondu však shromažďuje také díla související s tématy jako je např. rasismus, nezaměstnanost, politika, aj..

Fond výtvarného umění

Kurátor fondu: Bc. Filip Johánek
Fond sestává z děl romských profesionálních i amatérských výtvarníků, jakož i neromských výtvarníků zabývajícími se romskými motivy. Ve sbírce se nalézají zejména malby, kresby a grafiky, skleněné mozaiky, koláže, dřevořezy, díla z textilu. Součástí fondu jsou však také díla vytvořená někdy zcela originálními výtvarnými technikami. Tématem většiny obrazů a plastik jsou výjevy z každodenního života Romů a z jejich historie. Velikost děl je rozmanitá – od miniatur až po gigantická plátna olejomaleb. Jádro sbírky tvoří díla romských neprofesionálních výtvarníků zejména z prostoru bývalého Československa. Pro nedostatek financí jsou dosud díla zahraničních autorů ve sbírce zařazena jen výjimečně. V poslední době se i u nás začínají objevovat první romští výtvarníci, kteří absolvovali odborné výtvarné vzdělání a svojí tvorbou se živí – výtvarníci profesionální. Nově i jejich díla se snažíme získávat do sbírek muzea. Další důležitý soubor tvoří díla s romskou tematikou autorů neromských. Menší oddíl potom tvorba dětská. Zprvu nebyl záměr budovat v muzeu sbírku výtvarného umění, která by spíše patřila do muzea výtvarného umění či přímo galerie. Při našich terénních výzkumech jsme však brzy zjistili, že řada zcela neznámých Romů – žijících místy i v dosti ubohých osadách – věnuje svůj talent právě výtvarné tvorbě. Vedle někdy nesporné umělecké hodnoty těchto děl je pro Muzeum romské kultury takové dílo cenným zdrojem informací o životě a hodnotách; jednoduše o dosud poměrně uzavřeném a neznámém světě dnešních Romů.

Fond audiodokumentace

Kurátor fondu: Bc. Filip Johánek
Fond mapuje veškeré zvukově zaznamenatelné projevy romské kultury: jedná se o terénní snímky autentického romského folkloru, vzpomínky významných romských osobností a pamětníků, oficiální audio nosiče souborů a interpretů, atd. Fond dokumentuje romskou hudební a slovesnou kulturu v celé šíři, bohatosti a originalitě. Fond audiodokumentace se zabývá systematickým budováním a mapováním romské kultury zaznamenatelné na zvukových médiích. Shromažďuje a ukládá veškeré hudební i mluvené slovesné projevy Romů. Fond se rovněž zaměřuje na výzkum a dokumentaci autentického romského folklóru na území Čech, Moravy a Slovenska.

Fond fotodokumentace

Kurátorka fondu: Mgr. Lenka Grossmannová
Fond fotodokumentace je jedním z prvních sbírkových fondů, které vznikly v Muzeu romské kultury. Již od roku 1991 kurátoři této sbírky systematicky shromažďují historické i současné fotografie, diapozitivy, pohlednice a jiný obrazový materiál, barevný i černobílý, který dokumentuje způsob života a bohatou kultury romské etnika nejenom v České republice, ale i v řadě dalších zemí Evropy.

Knihovna

Kurátorka fondu: Mgr. Milada Závodská
Systematicky budovaná knihovna Muzea romské kultury shromažďuje především romskou a romistickou literaturu a dále publikace s tématikou menšin, lidských práv, a multikulturalismu. Sbírka romistických prací se snaží pokrýt všechna pole studia romistiky (historie, jazyk, etnologie, sociální antropologie, politika, sociální politika, postavení Romů v různých zemích světa, orální folklor, atd.), vztahuje se k Romům především v evropských zemích. Sbírka romské beletrie obsahuje díla romských autorů z Čech i ze světa, včetně několika antologií. Knihovna odebírá vybraná romská (Romano hangos, Romano voďi, Romano centro, Zingarioggi, Rrom p-o drom, Romano kipo, Zeichen a další) a romistická periodika (Romano džaniben, Romani Studies, Etudes tsiganes, Studii romani) vydávaná v ČR i ve světě. V archivu knihovny naleznete i archivní čísla časopisů Romano ľil, Romano lav, apod. Pro badatele je k vyhledávání v knihovně k dispozici on-line katalog. Knihy je možné půjčovat pouze prezenčně.