Návštěvní řád

 

PODMÍNKY VSTUPU DO MUZEA

v souladu s nařízením vlády ČR v souvislosti s šířením nákazy COVID-19

 

Každý návštěvník muzea je POVINEN splnit a dodržovat následující bezpečnostní opatření a pravidla.

 

  1. 1. Návštěvníci jsou povinni pop vstupu do budovy použít dezinfekci na ruce.

   

  1. 2. Návštěvníkům vykazujícím příznaky respiračních onemocnění nebude povolen vstup do budovy či budou muset budovu MRK opustit.

   

  1. 3. Z bezpečnostních a hygienických důvodů není možné využít sluchátka ve výstavě Lavutara ani dotyková zařízení ve stálé expozici a audioguidy. Tato zařízení je možno použít s vlastními sluchátky, či zakoupit jednorázová v recepci muzea.

   

  1. 4. Kdekoliv v budově muzea a na přilehlém dvoře je třeba dodržovat 2metrové rozestupy.

   

  1. 5. Současně s těmito nařízeními zůstává v platnosti Návštěvní řád MRK.

 

Děkujeme všem návštěvníkům za dodržování stanovených pravidel, jsou pro vaši i naši bezpečnosti.

 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD MUZEA ROMSKÉ KULTURY, S.P.O.

Muzeum romské kultury (MRK), státní příspěvková organizace, Bratislavská 67, 602 00 Brno

Organizace je zřízena Ministerstvem kultury ČR, je oprávněna nakládat s majetkem státu, dlez. č. 219/2000 Sb., a dále Zřizovací listiny čj. 18295/20 ve znění Rozhodnutí ministryně kultury č. 45/2012, z 20. 12. 2012.

 

 Článek I.

Ochrana osobních údajů GDPR

Osoba vstupující do prostor Muzea romské kultury bere na vědomí a svou účastí výslovně souhlasí s tím, aby pořadatel bezplatně pořizoval zvukový a obrazový záznam akce, včetně fotografií účastníků a souhlasí se zveřejněním takových záznamů na internetových stránkách, v médiích a propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace organizace.

Pokud si nepřejete být fotografováni ani být na jiném druhu záznamu pro účely Muzea romské kultury, případně se vám tato situace už stala, napište nám na gdpr (at sign) rommuz.cz

 Článek II.

 Otevírací doba

 1. MRK je otevřeno pro návštěvníky celoročně, ve dnech úterý – pátek, neděle a včetně vybraných státem uznaných svátků od 10:00 do 18:00 h. (poslední vstup do expozice je v 17:15h.).
 2. Zavíracím dnem je každé pondělí a sobota.
 3. Z provozních a technických důvodů je změna otevírací doby vyhrazena. Návštěvník bude o této skutečnosti informován prostřednictvím webových stránek a Facebooku MRK, vyvěšením na nástěnku na budově muzea. Vedení muzea může rozhodnout rovněž o uzavření části objektu.

Článek III.

Vstup do muzea a vstupné

 1. Pro vstup do expozic MRK slouží výhradně hlavní vchod.
 2. Vstupenky návštěvník zakoupí na recepci ve vstupní hale MRK.
 3. Ceny vstupného, dle ceníku umístěného na pokladně, jsou uvedeny v korunách a odpovídají příslušnému cenovému výměru MRK. Případnou slevu z ceny vstupného, kterou umožňuje slevový systém MRK, uplatňuje návštěvník před zakoupením vstupenky po předložení příslušného platného dokladu. Slevy přitom nelze sčítat a spojovat.
 4. Vstupenku nelze vracet, je nepřenosná a platí pouze k jednorázovému vstupu do expozic MRK.
 5. Návštěvník je povinen vstupenku uchovat v původním stavu po celou dobu návštěvy MRK a na vyzvání personálu ji předložit ke kontrole.
 6. Pokladna muzea, která prodává i upomínkové předměty, se stejně jako vchod do budovy uzavírá 45 minut před ukončením návštěvní doby, tedy zpravidla v 17.15 h.
 7. Návštěvník bere na vědomí, že budova muzea je monitorována průmyslovými kamerami.

Článek IV.

 Fotografování  pro nekomerční účely

Fotografování k nekomerčním účelům je povoleno. Fotografie a jejich kopie  lze použít pouze k nekomerčním účelům s tím, že  nebudou využívány v nekorektních a  nevhodných  souvislostech. NEVYLUČUJE PŘÍPADNÝ AKTUÁLNÍ ZÁKAZ FOTOGRAFOVÁNÍ PŘECHODNÝCH VÝSTAV.

Článek V.

Fotografování  a pořizování záznamů pro komerční účely

Zájemci o možnost fotografování či filmování si povolení musejí předem tuto možnost vyjednat individuálně prostřednictvím e-mailu media (at sign) rommuz.cz. Využití fotografií či video materiálů pořízených v MRK není bez svolení MRK přípustné.

Článek VI.

 Způsob prohlídky expozic

 1. Návštěvníci si mohou expozice MRK prohlédnout samostatně nebo s výkladem průvodce.
 2. Před prohlídkou je návštěvník povinen se seznámit s návštěvním řádem umístěným na recepci MRK. Pro usnadnění prohlídky je možno využít orientačního systému expozic.
 3. Děti ve věku do 15 let smějí vstupovat do MRK pouze v doprovodu dospělé osoby.
 4. Po vyhlášení výzvy k ukončení prohlídky na základě pokynu průvodce jsou návštěvníci povinni do ukončení otevírací doby budovu MRK bezodkladně opustit.

 Článek VII.

Ochrana zdraví a bezpečnosti osob, majetku muzea

 1. Je zakázáno jakékoli jednání, resp. chování, v jehož důsledku by mohlo dojít k poškození majetku muzea (sbírkových předmětů, exponátů, zařízení budovy a expozic), jakož i k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob, či obtěžování ostatních návštěvníků. V MRK je ZAKÁZÁNO:
  • kdekoliv v prostorách budovy muzea kouřit,
  • vstupovat do expozic se psy (kromě psů vodících) a jinými zvířaty, s většími zavazadly a předměty, které by mohly být provozu expozic na závadu,
  • vstupovat do expozic s potravinami a nápoji,
  • vstupovat do prostor expozice a výstav ve znečištěném oděvu a pod vlivem omamných a návykových látek,
  • dotýkat se vystavených sbírkových předmětů, exponátů (s výjimkou zjevně interaktivních, či haptických a pokud není uvedeno jinak) a zařízení expozic – soklů, vitrín, popisek, skříněk spínačů elektrických rozvodů, hasicích přístrojů atd.,
  • rušit výklad průvodce a ostatní návštěvníky příliš hlasitými projevy, používáním radiopřijímačů, přehrávačů, mobilních telefonů, odhazovat odpadky apod.
  • vstupovat mimo návštěvní okruh a do prostor, které nejsou pro návštěvníky určeny.
 2. Vedoucí návštěvnických skupin (turistických, školních) zodpovídají za to, že se účastníci výpravy budou v MRK chovat v souladu s Návštěvním řádem. Vedoucí skupiny jsou povinni svoji skupinu stále doprovázet a v případě potřeby spolupracovat s průvodci výstavami MRK. Výše uvedenou odpovědnost vedoucích skupin přebírají rovněž rodiče za svoje děti a obecně dospělí doprovázející do MRK děti do 15 let.
 3. Návštěvníci jsou povinni vždy uposlechnout pokynů personálu MRK, vydaných v zájmu zajištění jejich bezpečnosti, ochrany objektu a majetku proti poškození, či zcizení. V opačném případě hrozí návštěvníku vykázání z prostor objektu bez nároku na vrácení vstupného.
 4. Při manipulaci s interaktivními exponáty a rovněž při provádění rukodělných činností v dílně jsou návštěvníci povinni postupovat v souladu s pokyny zaměstnanců MRK, resp. instrukcemi návodu. Zejména pak předměty používat k účelu, pro který jsou určeny, a to pouze takovým způsobem, aby neohrozili bezpečnost a zdraví nejen svoje, ale i ostatních návštěvníků.
 5. Vstup do MRK s dětskými kočárky je povolen s tím, že se současně v prostorách expozic může pohybovat maximálně 1 kočárek.

Článek VIII.

Občerstvení, šatna a sociální vybavení, výtah

 1. Občerstvení lze konzumovat pouze mimo prostory expozic, zejména v prostoru muzejní kavárny ve vstupní hale MRK a na dvoře muzea.
 2. Návštěvník je povinen před vstupem do výstavních prostor odložit svrchní oděv (jako kabáty, bundy apod.) včetně větších zavazadel (jistě baťohy, příruční tašky apod.). K odložení věcí má k dispozici v prostoru šatny ve vstupní hale uzamykatelné samoobslužné úložné boxy, jejich užití není zpoplatněno. V případě skupinových výprav nebo obecně veřejných akcí, které navštěvuje vyšší počet návštěvníků (vernisáže, přednášky, koncerty apod.) pak recepční či šatnář uloží věci do uzamykatelné skříně či na věšáky v šatně, které svým dozorem střeží.
 3. WC pro pány i dámy jsou situovány v přízemí, v 1., a 3. nadzemním podlaží (dále jen NP), WC pro invalidy jsou umístěny v přízemí a ve 2. NP.
 4. Pro handicapované či osoby s kočárkem nebo malými dětmi je k dispozici výtah. Pro jízdu nahoru je třeba požádat recepčního o přivolání výtahu, pro jízdu dolů je výtah samoobslužný.

Článek IX.

Zásady požární ochrany 

 1. Uvnitř celého objektu platí přísný zákaz kouření a jakékoliv manipulace s otevřeným ohněm.
 2. V případě vyhlášení evakuační výzvy (požárního poplachu EPS) interním rozhlasem, či jiným způsobem, jsou návštěvníci povinni budovu MRK bezodkladně opustit nejbližším východem, přičemž dbají pokynů pracovníků muzea, příp. instrukcí evakuačního plánu, či příslušníků HZS. Po dobu trvání požárního poplachu platí zákaz používání výtahu.

 Článek X.

Závěrečná ustanovení

 1. MRK nenese zodpovědnost za zranění a škody vzniklé v důsledku porušení Návštěvního řádu.
 2. Návštěvník, který způsobí v MRK svým zaviněním jakoukoliv škodu, je povinen ji nahradit podle obecně platných předpisů.
 3. Přání, připomínky a stížnosti může návštěvník uvést v dotazníku, který je k vyplnění na recepci muzea, může je zaslat poštou, sdělit telefonicky.
 4. Vedení MRK si vyhrazuje právo na provedení operativních změn v ustanovení výše uvedeného návštěvního řádu, vyžádá-li si to vzniklá situace.
 5. Ceník vstupného je vydáván jako samostatný Pokyn ředitele 6/2019 a je přílohou tohoto řádu. Vždy je jeho aktuální platná verze veřejně vyvěšena v prostorách recepce a na webu muzea.
 6. Návštěvní řád vstupuje v platnost dnem jeho vydání.