Povinně zveřejňované informace

Žádost o poskytnutí informace

Muzeum romské kultury má podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím povinnost poskytovat informace týkající se jeho působnosti. Žadatelem o informaci může být fyzická i právnická osoba. Žádost o informaci musí splňovat všechny náležitosti a musí se vztahovat k působnosti muzea. MRK poskytne žadateli odpověď do 15 dnů od přijetí podání nebo data upřesnění žádosti.

Žádost o informaci na základě zákona 106/1999 Sb. můžete do MRK doručit poštou nebo e-mailem na adresu: sekretariat@rommuz.cz

Prosíme, uveďte své jméno a příjmení, elektronickou nebo poštovní adresu. Anonymní dotazy nejsou žádostí o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a lze je v souladu s §14, odst. 2 tohoto zákona odložit.

Zřizovací listina (2012)

Dodatek ke zřizovací listině

Výroční zprávy

Interní protikorupční program

Etický kodex

Rozpočet 

Životopisy vedoucích pracovníků

PhDr. Jana Horváthová

Zveřejňování nabídek prodeje a pronájmu majetku státu

Poradní orgán: Poradní sbor ředitelky pro sbírkotvornou činnost