Projekty

Evropská dobrovolnická služba

Evropská dobrovolná služba (EDS) je součástí programu ERASMUS +, který podporuje mobilitu mladých lidí prostřednictvím mezinárodních aktivit s dimenzí neformálního vzdělávání, jako jsou výměny mládeže, dobrovolné služby, iniciativy pro mládež a odbornou přípravu pracovníků s mládeží. EVS nabízí mladým lidem příležitost dobrovolně pracovat až dvanáct měsíců v jiné zemi. Ve společenském, kulturním, environmentálním a sportovním odvětví lze nalézt širokou škálu umístění. EVS poskytuje finanční prostředky na pokrytí nákladů dobrovolníka.

Jakou roli má dobrovolník v naší organizaci?

Dobrovolník pomáhá pracovníkům lektorského oddělení se sociálně edukačními aktivitami (doučování Anglického jazyka, volnočasové aktivity) pro děti a mladé lidi z romské komunity.

Dobrovolník je zapojen do následujících aktivit:

  • Aktivity pro děti a mladé děti z romské komunity (doučování, volnočasové aktivity – výtvarný kroužek, sportovní kroužek, výlety, letní tábory).
  • Muzejní aktivity (provázení ve stálé expozici v angličtině, pomoc při vzdělávacích aktivitách pro školy, pomoc s organizováním veřejných akcí, pomoc v instalaci výstav).

Muzeum romské kultury bylo zapojeno do programu Evropské dobrovolnické služby od října 2016 do září 2019. Za tyto tři roky jsme hostili vždy na roční dobrovolnickou službu Daniela z Maďarska, Zaruhi z Arménie a Camille z Francie.

Co si o EDS myslí náše dobrovolnice Zaruhi?
Přečtěte si v následujícím článku.

 

Společně za vzděláním V.

Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního programu MŠMT, Podpora integrace romské menšiny 2019.

Anotace projektu

Projekt Společně za vzděláním V se zabývá podporou vzdělávací dráhy celkem 60 žákyň a žáků základních škol z romské komunity, pocházejících z nerovného a sociálně znevýhodňujícího prostředí v městě Brně. Projekt přispívá k úspěšnému vzdělávání romských žáků na základní škole, dále k prevenci předčasného ukončování školní docházky a podporují úspěšný přechod žáků na střední školy. Doučování je vedené dobrovolníky, mentory a expertními pedagogy. Efektivita doučování je podpořena komunikací se všemi aktéry vzdělávacího procesu, kterou má na starosti mentor. Důraz je kladen také na rodiče zapojených žáků, kteří jsou motivováni k aktivnímu přístupu ke vzdělávacímu procesu svých dětí. Mezi klíčové aktivity patří individuální doučování, mentoring a systematická práce s doučujícími dobrovolníky. Projekt navazuje na dlouhodobou spolupráci s romskou komunitou, pro kterou je Muzeum romské kultury zavedeným partnerem a realizuje velké množství kulturních a vzdělávacích projektů.

Z dotačních zdrojů jsou hrazeny platy expertních pedagogů a částečně platy mentorů a koordinátora projektu.

Uskutečnilo se

  1. Seminář: Přínosy dlouhodobé individuální podpory sociálně znevýhodněných dětí
    25. 3. 2019

Celodenní akce probíhala ve školicím středisku JMK, Cejl a zúčastnily se jí organizace i jednotlivci zabývající se vzděláváním sociálně znevýhodněných dětí. Následně proběhla facilitovaná diskuze v muzeu v C1 se zástupci nadačních fondů, angažujících se v relevantní problematice.

Workshop pro dobrovolníky: Nenásilná komunikace
27. 11. 2019

Interní workshop pro dobrovolníky o metodě Nenásilné komunikace vedený Evou Dittingerovou. Účastníci měli možnost si přiblížit principy a následně rozvíjet své komunikační dovednosti.

Koordinátor projektu Tereza Marková, ref (at sign) rommuz.cz, Muzeum romské kultury, Bratislavská 67, Brno 602 00

MSMT_logotyp_text_cz

 

Společně za vzděláním IV.

Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního programu MŠMT, Podpora integrace romské menšiny 2018.

Anotace projektu

Projekt Společně za vzděláním IV je zaměřen na skupinu 50 žáků a žákyň z romské komunity, pocházejících ze sociálně znevýhodňujícího prostředí v městě Brně. Hlavní důraz je kladen na vzdělávací dráhy těchto dětí – zejména na podporu školní úspěšnosti a prevenci předčasného ukončení školní docházky. Klíčovou aktivitou projektu je individuální doučování vedené dobrovolníky a expertními pedagogy. Díky komunikaci skrze mentora (mentoring je aktivita podpořená z jiných zdrojů než MŠMT) dochází ke komunikaci mezi všemi aktéry vzdělávacího procesu a tím pádem i vyšší efektivitě doučování. Sociálně edukační aktivity Muzea romské kultury se také zaměřují na rodiče zapojených žáků, kteří jsou motivováni k aktivnějšímu podílu na vzdělávacím procesu svých dětí. Projekt navazuje na dlouhodobou spolupráci s romskou komunitou, pro kterou je Muzeum romské kultury zavedeným partnerem a realizuje velké množství kulturních a vzdělávacích projektů.

Z dotačních zdrojů jsou z 50% hrazeny platy expertních pedagogů, díky kterým se daří doučování profesionalizovat a zajišťovat v dostatečné míře a kvalitě i doučování předmětů, pro které se nedaří pokrýt z dobrovolnických zdrojů.

Koordinátor projektu Tereza Marková, ref (at sign) rommuz.cz, Muzeum romské kultury, Bratislavská 67, Brno 602 00

MSMT_logotyp_text_cz

 

Společně za vzděláním III.

Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního Programu MŠMT na podporu integrace romské komunity 2017.

Anotace projektu

Projekt Společně za vzděláním III se zaměřuje na skupinu 65 žáků a žákyň pocházejících ze sociálně znevýhodněného prostředí v městě Brně (zejména z romské komunity). Projekt navazuje na již probíhající sociálně edukační aktivity doučování a mentoring. Cílem projektu je podpora vzdělávací dráhy dětí na základní i střední škole,

podpora školní neúspěšnosti a prevence předčasného ukončení školní docházky. K tomu slouží klíčové aktivity – doučování a mentoring, které využívají individuální práce a zapojují všechny aktéry zapojené do vzdělávacího procesu dětí.  Aktivity probíhají převážně v prostorách Muzea romské kultury, které je zavedeným partnerem místní komunity a realizuje velké množství kulturních a vzdělávacích činností. Pozornost je zaměřena také na rodiče žáků, které motivujeme k aktivnějšímu zapojení do vzdělávacího procesu jejich dětí a pomáháme jim řešit situace s tím spojené.

V průběhu projektu se dále zaměřujeme na inovaci a profesionalizaci realizovaných aktivit prostřednictvím síťovacích setkání a sdílení dobré praxe s organizacemi, které se zabývají podobnou problematikou.

Uskutečnilo se

22.6. 2017 –  Síťovací setkání na téma Pedagogizace rodinného prostředí v organizaci Člověk v Tísni, o. p. s.

 Síťovací setkání v organizaci Člověk v tísni bylo zaměřeno na problematiku pedagogizace rodinného prostředí. Cílem setkání bylo získání informací o průběhu doučování v rodinách, zapojení rodičů a hledání cest pro zavedení v našich v podmínkách. V rámci návštěvy jsme se dozvěděly více o doučování v rodinách, podmínkách a pravidlech, které v rámci něho uplatňují, o komunikaci se školami a dobrovolníky a překážkách, se kterými se organizace potýká.

Setkání se zúčastnila koordinátorka projektu Nikola Jaklová a mentorka Kristýna Glaserová.

10.7. 2017 – Síťovací setkání ohledně mentoringu v organizaci Člověk v Tísni, o. p. s.

 Cílem setkání v pobočce organizace Člověk v Tísni na Praze 5 bylo získání informací o fungování mentoringového programu. Koordinátoři nám během setkání objasnili vizi služby, její praktické fungování (výběr a zaškolení dobrovolníků – mentorů, výběr vhodných klientů, průběh mentoringu) i obtíže, se kterými se potýkají.

Setkání se zúčastnila koordinátorka projektu Nikola Jaklová a koordinátorka sociálně edukačních aktivit Petra Banďouchová.

16.10. 2017Kolokvium na téma „ Podpora a motivace ke vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí a mládeže“

V rámci projektu Společně za vzděláním III. se v muzeu uskutečnilo kolokvium na téma Podpora a motivace ke vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí a mládeže. Záměrem setkání byla prezentace různých přístupů práce s podporou a motivací sociálně znevýhodněných dětí a mládeže, sdílení příkladů dobré praxe a síťování organizací zabývajících se podobnou tématikou. Na akci vystoupila Mgr. Monika Mihaličková za Romea, o.p.s., která prezentovala jak pracují se středoškoláky a vysokoškoláky. Dále vystoupila paní Ing. Lenka Czikková z ETP Slovensko – Centrum pro udržitelný rozvoj, která představila organizaci ETP a zároveň nám představila jejich práci s Feuresteinovou metodou a jaké s ní mají výsledky. Následně prezentovala  Hana Kolářová z IQ Roma servis, z. s., která nám představila program Gendalos pro romské středoškoláky. Dalšími vystupujícími byli studenti Martin Dudi, student Jihočeské univerzity a basketbalový trenér a Filip Sivák student ČVUT, který nám představil rozdíl v přístupu ke vzdělání samotných aktérů a představil svoji cestu studiem.

Po hlavním programu proběhlo od 14 hodin setkání s paní Vladkou Fortunou z ETP Slovensko, která nám představila svou práci s Feuresteinovou metodou, její zkušenosti a výsledky.

 Koordinátor projektu Mgr. Nikola Jaklová, mentor2@rommuz.cz, tel: +420 605 051 221, Muzeum romské kultury, Bratislavská 67, Brno 602 00

Společně za vzděláváním II.

Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního Programu MŠMT na podporu integrace romské komunity 2016.

MSMT_logotyp_text_czAnotace projektu

Projekt Společně za vzděláním II je zaměřen na skupinu 60 žáků a žákyň (zejména z romské komunity), pocházejících ze sociálně znevýhodněného prostředí v městě Brně. Hlavní činnost projektu je doučování dětí a mentoring dětí ze základních a středních škol. Pracujeme také s rodiči zapojených žáků, motivovujeme je k aktivnějšímu postoji ve vzdělávacím procesu jejich dětí a pomáháme jim se situacemi, které vzdělávací proces přináší. Většina aktivit probíhá v prostorách Muzea romské kultury, které je zavedeným partnerem místní komunity a realizuje velké množství kulturních a vzdělávacích projektů a činností.

Setkání a činnosti, které v rámci projektu proběhly:

13. 10. 2016 Mimoškolní vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí a mládeže

V Muzeu romské kultury se pod záštitou projektu Společně za vzděláním II uskutečnil 1. ročník síťovací konference na téma „Mimoškolní vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí a mládeže“. Na konferenci vystupovaly: Martina Horváthová z organizace Slovo 21, Hana de la Mure z organizace Tady a Teď, Dana Kroková z organizace IQ Roma servis a Petra Banďouchová z Muzea romské kultury. Konference byla přínosná jak pro posluchače, tak i pro přednášející, kteří si navzájem vyměňovali a sdíleli příklady dobré praxe. Doufáme, že se konference stane tradicí a budeme se setkávat každý rok.

16. 6. 2016 Síťovací setkání – Vzájemné soužití ops. Ostrava

Mentorka Nikola Jaklová navštívila neziskovou organizaci Vzájemné soužití o. p. s., která se zaměřuje na pomoc lidem v sociálně vyloučených lokalitách, hlavně humanitární pomoci, poradenství a podpory vzdělávání a doučování. Cílem setkání bylo síťovací setkání a sdílení příkladů dobré praxe, které by se dali využít i pro práci v Muzeu romské kultury.  Schůzka proběhla za účasti 7 pracovnic dané organizace z několika různých pracovišť. Během setkání byla sdílena následující témata a zkušenosti z oblastí: doučování, motivace dětí ke vzdělávání, spolupráce s rodinou, se školou, s dobrovolníky a realizace volnočasových aktivit. Pracovníci organizace projevili zájem o další spolupráci mezi organizacemi.

14. 6. 2016 Setkání žáků 8. a 9. tříd – workshop o podpoře středoškoláků ze strany Muzea romské kultury a stipendijních příležitostí

Setkání žáků bylo zahájeno setkáním s paní ředitelkou a představením každého účastníka. Cílem setkání byla jak motivace ke vzdělávání, tak představení podpory, kterou Muzeum romské kultury středoškolákům poskytuje a dále představení stipendijních programů, které jsou vypsány pro letošní školní rok. Akce se zúčastnili 3 žáci 9. tříd a 2 žáci 8. tříd.

6. 6. 2016 Přednáška – Sociálně edukační aktivity Muzea romské kultury – sdílení příkladů dobré praxe Na Cyrilometodějském pedagogickém lyceu se uskutečnil seminář, kterého se zúčastnilo 30 posluchačů. Účastníkům byl představen sociálně edukační program v Muzeu romské kultury a dále se rozebíraly překážky u dětí, které pocházejí ze sociálně vyloučeného prostředí. Důraz byl zaměřen na pedagogickou stránku projektu.

24. 5. 2016 Přednáška – Sociálně edukační aktivity Muzea romské kultury – sdílení příkladů dobré praxe

Na VOŠ Kotlářská proběhla přednáška o sociálně edukačních aktivitách, kterou lektorovali zástupci Muzea romské kultury – Petra Banďouchová a Jan Havel. Cílem přednášky bylo seznámit studenty Sociální práce se specifiky práce se sociálně znevýhodněnou mládeží a sdílením přístupu Muzea romské kultury k potřebám této cílové skupiny.

Přednáška proběhla v rámci projektu Společně za vzděláním II.  Celkem se přednášky zúčastnilo 30 posluchačů

6. 5. 2016 Síťovací setkání s organizací Tady a teď

Petra Banďouchová a Jan Havel se zúčastnili síťovacího setkání v organizaci Tady a teď, která sídlí v Plzni. Cílem setkání bylo síťování s touto organizací a předání příkladů dobré praxe, která by se dala realizovat v Muzeu romské kultury. Během schůzky jsme se věnovali následujícím tématům: doučování, mentoring, práce s dobrovolníky, zapojení rodičů do vzdělávacího procesu. Domluvili jsme se, že sociální pracovnice organizace Hana Moravcová přijede do Brna na síťovací setkání, které proběhne v rámci tohoto projektu.

  1. 4. Síťovací setkání R – mosty

Jan Havel se zúčastnil síťovacího setkání s organizací R – mosty, která sídlí v Praze. Hlavní náplní schůzky bylo srovnávání konceptu Mentoring v Muzeu romské kultury a v organizaci R-mosty. Organizace R-mosty je neziskovou organizací na Žižkově s mnoha službami, pomáhající sociálně znevýhodněným obyvatelům. Jednou z těchto služeb je nízko-prahové zařízení, které navštěvují výhradně romské děti. V tomto zařízení provozují také doučování. Jejich doučování má však jiný systém. Děti se doučují spíše, když to potřebují, což není příliš pravidelné.

Kontakt:

Koordinátor projektu Bc. Jan Havel, mentor1@rommuz.cz, tel. 734 469 526,                         Muzeum romské kultury, Bratislavská 67, Brno 602 00

Společně za vzděláním

MSMT_logotyp_text_czRealizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního Programu MŠMT na podporu integrace romské komunity 2015.

Realizace projektu: březen – prosinec 2015

Uskutečnilo se

Článek o projektu Společně za vzděláním v Romano Hangos

Naší mentorce Mgr. Evě Kickové vyšel ve čtrnáctideníku Romano Hangos článek o projektu Společně za vzděláním.

Konference „(NE)DISKRIMINACE ROMSKÉHO ETNIKA V ČESKÉ REPUBLICE“

  1. 4.11. 2015 vystoupila muzejní pedagožka Mgr. Eva Dittingerová na konferenci s názvem „(NE)DISKRIMINACE ROMSKÉHO ETNIKA V ČESKÉ REPUBLICE“, kterou pořádala obecně prospěšná organizace GIC NORA. Konference se uskutečnila v Muzeu romské kultury. V příspěvku, který se věnoval Vzdělávání Romů v České republice, představila projekt Společně za vzděláním.

Mezinárodní konference Spolu s Rómami dosiahneme viac – Jekhetane le Romenca buter keraha- Together with Roma, we will achieve more

Mentorka projektu Společně za vzděláním Mgr. Eva Kicková se 4-5.11 2015 zúčastnila mezinárodní konference, kterou pořádal Štátný pedagogický ústav v Bratislavě. Konference proběhla jako jedna z aktivit projektu Inovativní vzdělávání pro pedagogické zaměstnance základních škol za účelem zvýšení jejich interkulturních kompetencí ve vzdělávacím procesu romských žáků. Mentorka na konferenci vystoupila s příspěvkem „ Podpora v oblasti vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků (praxe Muzea romské kultury)“, v rámci něhož prezentovala sociálně edukační aktivity Muzea romské kultury, zejména pak projekt Společně za vzděláním

Setkání podpůrných vrstevnických skupin

V rámci projektu Společně za vzděláním jsme realizovali v dubnu, červnu, říjnu a prosinci společné setkání vrstevnických skupin. Cílem těchto setkání bylo více propojit děti zapojené do projektu a prostřednictvím skupinových aktivit pracovat na jejich týmových vazbách a sociálně – osobnostním rozvoji.

Jarmark Neziskových organizací na Fakultě sociálních studií v Brně

Mentoři projektu Společně za vzděláním – Mgr. Eva Kicková a Ing. Jakub Niesner se 23.3 2015 zúčastnili Jarmarku neziskovek v rámci filmového festivalu Jeden svět, který pořádá o. s. Člověk v tísni.

Začátek projektu Společně za vzděláním

Od 1. Března 2015 Muzeum romské kultury realizuje projekt Společně za vzděláním, který je realizován z dotačního programu Integrace romské komunity na rok 2015, který spadá pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Anotace projektu: Projekt se zaměřuje na 60 dětí zejména romských rodin žijících v sociálně znevýhodňujícím prostředí oblasti Brno – Zábrdovice. V centru zájmu projektu jsou vzdělávací dráhy těchto dětí. Klíčovými aktivitami projektu jsou doučování a mentoring, doplněné individuální i skupinovou prací a komunikací se všemi aktéry vzdělávacího procesu žáků. Tím se projekt snaží komplexně působit na všechny oblasti vzdělávání u zapojených dětí. Aktivity projektu probíhají v Muzeu romské kultury, které je zavedeným partnerem místní komunity a realizuje velké množství kulturních, jakož i vzdělávacích projektů a činností. Projekt navazuje na již probíhající doučování a vzdělávací aktivity. Cílem projektu je zprofesionalizovat a zefektivnit stávající činnost a více komunikovat s učiteli dětí, zapojených do volnočasových a vzdělávacích aktivit Muzea. Pozornost je zaměřená také rodiče zapojených žáků, kteří jsou motivováni k aktivnějšímu podílu na vzdělávacím procesu svých dětí.

Kontakt:

Koordinátorka projektu Bc. Petra Banďouchová, ref@rommuz.cz, tel. 733 381 508,             Muzeum romské kultury, Bratislavská 67, Brno 602 00

Dětský muzejní klub

Realizace projektu byla podpořena statutárním městem Brnem.

Realizace projektu: leden – prosinec 2015

Anotace projektu: Projekt Dětský muzejní klub je určen dětem, které pravidelně navštěvují individuální Doučování v Muzeu romské kultury. Díky projektu mají děti příležitost trávit smysluplně a aktivně svůj volný čas (v problémové lokalitě), což vede k prevenci sociálně patologických jevů. Jednotlivé aktivity projektu jsou nastavené tak, aby co nejvíce přispívaly k osobnostnímu rozvoji dětí – zlepšovaly jejich schopnosti a dovednosti a podpořily jejich sebevědomí. Velký důraz je kladen na dlouhodobou spolupráci s dětmi a pravidelnost aktivit. Projekt je specifický ve svém přesahu – nezaměřuje se jenom na volnočasové aktivity, ale i na vzdělávání a školní úspěšnost dětí (díky provázanosti s doučováním). Pracovníci projektu navazují s rodiči úzké vztahy a motivují je tak k intenzivnější participaci ve vzdělávání svých dětí.

Letní tábor pro děti z Dětského muzejního klubu

Realizace projektu byla podpořena Městskou částí Brno – střed.

Realizace projektu: srpen 2015

Anotace projektu: Letní tábor je vyvrcholením celoročního snažení a je odměnou za pravidelnou a systematickou práci a docházku na individuálním doučování.

Děti mají příležitost strávit 9 dní, mimo vyloučenou lokalitu, v přírodě, což je pro mnoho z nich jedinečná příležitost.

Většina dětí navíc pochází z ekonomicky slabých rodin, které si nemohou dovolit dětem zaplatit komerční letní tábory.

Program tábora je zaměřen na sociálně – osobnostní rozvoj dětí, a to prostřednictvím týmových a kreativních aktivit a zážitkových her. Ve všech aktivitách klademe důraz na princip fair – play. Děti se prostřednictvím pobytu mimo domov učí také starat sami o sebe, čímž získávají nové dovednosti a kompetence.

„Vyprávěj, maluj, hraj… Příběh Romů“

Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem kultury v rámci programu Kulturní aktivity – podprogram „Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví“

Realizace projektu: únor – listopad 2015

Anotace projektu:

Naši stálou expozici chceme představit pedagogické veřejnosti jako atraktivní prostor pro realizaci edukačních aktivit spojených s uměleckou tvorbou přímo v prostorách muzea. Návštěva školní skupiny v expozici ale může posloužit i jako východisko dalších aktivit ve škole, ke kterým by pedagogové získali inspiraci a podklady v nově vzniklém didaktickém materiálu (vznikne v tištěné podobě a na webu muzea bude volně ke stažení).  Součástí projektu bude cyklus seminářů pro studenty pedagogických oborů, který bude mít za cíl detailně je seznámit s expozicí Příběh Romů a provést je pod vedením pedagogických odborníků a odborných pracovníků muzea procesem tvorby edukačních programů pro školní skupiny, které budou z expozice vycházet a budou zahrnovat umělecké aktivity. Všechny semináře budou probíhat přímo v expozici Příběh Romů a dalších prostorách muzea. Do tvorby programů budou od začátku zapojeni odborní pracovníci muzea (kurátoři sbírkových fondů, historik, knihovnice), kteří k jednotlivým tématům připraví i doplňující materiály – fotografie, dokumenty, audio a videozáznamy). Partnery projektu jsou Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a Lužánky – středisko volného času, Brno, Lidická 50.

bar.ces.pozluzanky_logologo