Bulletin Muzea romské kultury

Bulletin Muzea romské kultury tvoří nedílnou součást více než dvacetileté historie Muzea romské kultury.
Časopis vychází nepřetržitě od roku 1992. První číslo a všechny následující ročníky obsahovaly vždy vedle zprávy o celoroční činnosti Muzea také odborné články, a to zejména historické a etnografické studie, recenze literatury a další texty spolupracovníků MRK i externích přispěvatelů. Od počátku se tak Bulletin MRK obsahově postupně profiloval jako muzejní ročenka i odborný romistický časopis, s periodicitou jedenkrát ročně. Od čísla 23/2014 Bulletin Muzea romské kultury poprvé vychází jako recenzované periodikum, přičemž v budoucnu bude Muzeum usilovat o jeho zařazení na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum a vývoj ČR.

V případě zájmu o publikaci svého odborného textu v Bulletinu Muzea romské kultury se obracejte na Mgr. Dušana Slačku.

Kompletní řada BMRK je k dispozici v Knihovně MRK.
Digitalizovaná archivní čísla budou postupně doplněna zde na webu. Jednotlivá čísla jsou v tištěné podobě k zakoupení přímo v Muzeu romské kultury, v muzejním e-shopu a také v distribuci knižního obchodu kosmas.cz

Redakční rada a kontakt:
Odpovědný redaktor:
PhDr. Jana Horváthová
horvathova@rommuz.cz
+420 734 645 449

Výkonní redaktoři:
Mgr. et Mgr. Milada Závodská, Ph.D.
bulletin@rommuz.cz

Mgr. Dušan Slačka
historie@rommuz.cz

Redakční rada:
Mgr. Petra Svobodová, Ph.D., prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc., PhDr. Jana Pospíšilová, Ph.D., Mgr. Helena Sadílková, M.A., Ph.D., Mgr. Alica Sigmund Heráková

 

Bulletin Muzea romské kultury 27/2018

    1. 27. číslo Bulletinu Muzea romské kultury ve své recenzované části přináší obsáhlou historickou studii romistky Lady Vikové nazvanou „…jako cikán, bez jakéhokoliv vzdělání pochopil za hranicema vážnost doby pro národ československý a přihlásil se dobrovolně do československé armády“ Ze životů romských vojáků zapojených do tzv. Československých legií, která je jednou z prvních detailních studií věnovaných dosud spíše neznámému tématu angažovanosti Romů v tzv. prvním odboji v odborné literatuře vůbec. Druhým recenzovaným článkem je text norského historika Jana Alexandra Svobody Brustada nazvaný „Norwegian Roma and the authorities, 1915–1956: Exclusion, persecution and extermination“ (Norští Romové a úřady v letech 1915–1956: vyloučení, pronásledování, vyhlazení), v němž autor popisuje přístup norských úřadů k Romům charakterizovaný zejména snahou o jejich vypovídání ze země a zamezování jejich návratu. Nepřímým důsledkem těchto opatření byla genocida naprosté většiny norských Romů nacházejících se v době II. světové války na území nacisty okupované západní Evropy.
    2. V nerecenzované části Bulletinu přinášíme rozloučení s etnografkou Evou Davidovou (1932–2018), spoluzakladatelkou a dlouholetou spolupracovnicí Muzea romské kultury v textu romisty Zbyňka Andrše. Nálezová zpráva Sbírky a dokumentace muzejní povahy Svazu Cikánů-Romů a jejich další osudy po zrušení Svazu Milady Závodské a Dušana Slačky je věnovaná souboru materiálů a dokumentů k dějinám a kultuře Romů, které spojuje osoba prvního promovaného romského historika a jednoho ze zakladatelů Muzea romské kultury Bartoloměje Daniela a jeho práce ve Svazu Cikánů-Romů (1969–1973). Nerecenzovaná část obsahuje dále medailon laureáta Ceny Muzea romské kultury za rok 2018 Davida Tišera, recenzi fotografické výstavy Mondes tsiganes, La fabrique des images, Une histoire photographique, 1860–1980, recenzi na publikaci Ženy predávajúce nádej, anotaci Paměťový soubor k osudům Sintů a Romů ze středního Německa za národního socialismu přibližující unikátní fotografické, archivní i literární prameny k životu sintské dívky Erny Lauenburgerové a anotaci autobiografického románu Oksany Marafiotiové Žij tam, kde jsou písně. Jak ruská Romka dobyla Ameriku.

    V závěru Bulletinu se můžete již tradičně seznámit s výstavami, veřejnými akcemi, vydavatelskou, výzkumnou a sbírkotvornou činností a dalšími aktivitami našeho muzea v roce 2018.

V elektronické verzi je toto číslo BMRK 27/2018 ke stažení zde.