Bulletin Muzea romské kultury

Bulletin Muzea romské kultury tvoří nedílnou součást více než dvacetileté historie Muzea romské kultury.
Časopis vychází nepřetržitě od roku 1992. První číslo a všechny následující ročníky obsahovaly vždy vedle zprávy o celoroční činnosti Muzea také odborné články, a to zejména historické a etnografické studie, recenze literatury a další texty spolupracovníků MRK i externích přispěvatelů. Od počátku se tak Bulletin MRK obsahově postupně profiloval jako muzejní ročenka i odborný romistický časopis, s periodicitou jedenkrát ročně. Od čísla 23/2014 Bulletin Muzea romské kultury poprvé vychází jako recenzované periodikum, přičemž v budoucnu bude Muzeum usilovat o jeho zařazení na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum a vývoj ČR.

V případě zájmu o publikaci svého odborného textu v Bulletinu Muzea romské kultury se obracejte na Mgr. Dušana Slačku.

Kompletní řada BMRK je k dispozici v Knihovně MRK.
Digitalizovaná archivní čísla budou postupně doplněna zde na webu. Jednotlivá čísla jsou v tištěné podobě k zakoupení přímo v Muzeu romské kultury a také v distribuci knižního obchodu kosmas.cz

Redakční rada a kontakt:
Odpovědný redaktor:
PhDr. Jana Horváthová
horvathova@rommuz.cz
+420 734 645 449

Výkonní redaktoři:
Mgr. et Mgr. Milada Závodská, Ph.D.
knihovna@rommuz.cz

Mgr. Dušan Slačka
historie@rommuz.cz

Redakční rada:
Mgr. Jana Habrovcová, prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc., PhDr. Jana Pospíšilová, Ph.D., Mgr. Helena Sadílková, M.A., Ph.D., Mgr. Alica Sigmund Heráková

null

Bulletin Muzea romské kultury 25/2016

Jubilejní 25. číslo Bulletinu Muzea romské kultury ve své recenzované části přináší tři odborné texty. Článek„Cikáni“ na panství Uherský Brod v 1. polovině 19. století“ Kateřiny Kovárové je historickou případovou studií, která na základě archivních historických pramenů analyzuje úředním aparátem zaznamenaný život některých romských rodin na uherskobrodsku, což je region z historiografie známý vůbec nejdelším kontinuálním romským osídlením v českých zemích. Druhou studií – spojenou s aktuálním vědeckým diskurzem – je terminologicky zaměřený text kulturního antropologa Jaroslava Šotoly „Integrovaní Romové“: kritická reflexe pojmu“. Autor v něm problematizuje konceptuální uchopení tématu Romů z pozice sociálních věd projevující se běžným a většinou nediskutovaným používáním pojmů, jako „integrovaní Romové“. Článek lektorky Muzea romské kultury Evy Dittingerové, seznamuje čtenáře s možnostmi využití divadelního dramatu německé autorky Rike Reiniger „Cikánský boxer“ v pedagogické činnosti. Spolu s kontextualizací lektorské činnosti Muzea romské kultury v oblasti soudobé dramatické výchovy článek „Divadelní zpracování Cikánského boxera a jeho využití ve vzdělávání o genocidě Romů“ přináší také významnou zprávu o skutečnosti, že v roce 2016 došlo z podnětu Muzea romské kultury k nastudování tohoto divadelního díla a jeho české premiéře.
O další činnosti Muzea romské kultury se dočtete dále v nerecenzované části Bulletinu, která v reprezentativně seznamuje s průběhem celého roku 2016 v instituci  – a to jak s obsahem muzejní odborné a sbírkotvorné práce, tak i celého spektra kulturněpolečenských událostí. Úplný a detailní přehled veřejné činnosti muzea formou Výroční zprávy MRK za rok 2016 v digitální podobě (CD) je přiložen na zadní straně obálky časopisu.

Toto číslo Bulletinu je doplněno kumulativním rejstříkem odborných příspěvků, rozhovorů a recenzí publikovaných ve všech předchozích ročnících Bulletinu Muzea romské kultury (1992-2016). V elektronické verzi je tento Kumulativní rejstřík ke stažení zde.