Bulletin Muzea romské kultury

Bulletin Muzea romské kultury tvoří nedílnou součást více než dvacetileté historie Muzea romské kultury.
Časopis vychází nepřetržitě od roku 1992. První číslo a všechny následující ročníky obsahovaly vždy vedle zprávy o celoroční činnosti Muzea také odborné články, a to zejména historické a etnografické studie, recenze literatury a další texty spolupracovníků MRK i externích přispěvatelů. Od počátku se tak Bulletin MRK obsahově postupně profiloval jako muzejní ročenka i odborný romistický časopis, s periodicitou jedenkrát ročně. Od čísla 23/2014 Bulletin Muzea romské kultury poprvé vychází jako recenzované periodikum, přičemž v budoucnu bude Muzeum usilovat o jeho zařazení na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum a vývoj ČR.

V případě zájmu o publikaci svého odborného textu v Bulletinu Muzea romské kultury se obracejte na Mgr. Dušana Slačku.

Kompletní řada BMRK je k dispozici v Knihovně MRK.
Digitalizovaná archivní čísla budou postupně doplněna zde na webu. Jednotlivá čísla jsou v tištěné podobě k zakoupení přímo v Muzeu romské kultury a také v distribuci knižního obchodu kosmas.cz

Redakční rada a kontakt:
Odpovědný redaktor:
PhDr. Jana Horváthová
horvathova@rommuz.cz
+420 734 645 449

Výkonní redaktoři:
Mgr. et Mgr. Milada Závodská, Ph.D.
bulletin@rommuz.cz

Mgr. Dušan Slačka
historie@rommuz.cz

Redakční rada:
Mgr. Jana Habrovcová, prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc., PhDr. Jana Pospíšilová, Ph.D., Mgr. Helena Sadílková, M.A., Ph.D., Mgr. Alica Sigmund Heráková

null

Bulletin Muzea romské kultury 26/2017

  1. 26. číslo Bulletinu Muzea romské kultury ve své recenzované části přináší tři odborné články. Prvním je text audiodokumentátora Muzea romské kultury Matyáše Dlaba „1. světový romský festival ROMFEST 1990 – uchování a iniciace kulturní paměti“, který přináší souhrnné informace o místě konání, dramaturgii, programu, produkčním zázemí a společensko-politickém kontextu této, v mnohém dosud nepřekonané, přehlídky romské kultury, která proběhla 27.–29. července 1990 v Brně.
    Dalším článkem je text archeologů ze Západočeské univerzity v Plzni Pavla a Zdeňky Vařekových „Archeologický výzkum tábora v Letech“, který seznamuje čtenáře s výsledky dosavadních neinvazivních a sondážních prací archeologů. Cenné archeologické nálezy jsou také interpretovány a celý výzkum je v článku zařazen do kontextu archeologie zaměřené na místa perzekuce a genocidy.
    Dalším příspěvkem je text romistky Renáty Berkyové „Obětujeme Romy ve prospěch vědy? Kritická reflexe pojmů „porajmos“ a „holokaust“ v diskurzu (nejen) romistické historiografie“. Přibližuje zavedení a užívání zmíněných termínů v kontextu poválečného vývoje (nejen) v odborné (a populárně-naučné) literatuře, ale také v jazyce vybraných audiovizuálních medií. Autorka svým článkem reflektuje aktuální proměny perspektiv, jakými je na genocidu Romů v době druhé světové války nahlíženo a jak jsou nahlíženy a hodnoceny dějiny Romů obecně.

V nerecenzované části je otištěn autorizovaný překlad studie historika Pavla Balouna ‚Pozabíjať cigánov!‘ Protiromský pogrom v Pobedimi v roce 1928.

Dalšími texty v nerecenzované části Bulletinu jsou rozhovor s fotografem Františkem Syslem, medailon laureáta Ceny Muzea romské kultury za rok 2017 Gejzy Horvátha, recenze časopisu Enter+ a knihy historičky Celie Donert Rights of the Roma. Tato část Bulletinu obsahuje také výtah z přehledu činnosti Muzea romské kultury v daném roce. Kompletní Výroční zpráva Muzea romské kultury za rok 2017 je k časopisu přiložena na CD.

V elektronické verzi je toto číslo BMRK 26/2017 ke stažení zde.