BADATELSKÝ ŘÁD

BADATELSKÝ ŘÁD

Muzea romské kultury, státní příspěvkové organizace

ze dne 19.8.2011

nahrazuje Badatelský řád ze dne 22. 10. 2007

Součást režimu zacházení se sbírkovým předmětem (pokyn vedoucího Sbírkového oddělení č. 1/2011 ze dne 19.8.2011)

stanovený ve smyslu § 9 odst. 1 písm. f) zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů v platném znění a podle vyhlášky č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č.122/2000 Sb.

 1. Za badatele je považována ta osoba, která využívá sbírkové předměty nebo znalosti pracovníků MRK ke svému studiu.

 1. Badatel může využívat sbírek muzea ke studijním účelům jen za podmínek stanovených tímto badatelským řádem.

 1. Ke studijním účelům se zapůjčují pouze řádně evidované sbírkové předměty, jejichž stav dovoluje badatelské využití a kde nehrozí zhoršení stavu sbírky či její poškození.

 1. Sbírkové předměty zapůjčené ke studijním účelům (dále SP) se badateli předkládají pouze prezenčně, na místě k tomu určenému. Jinam nemá badatel přístup. Vstup do depozitáře v případě, že nelze sbírku přemístit do míst určených ke studiu, je možný pouze za přítomnosti správce příslušného depozitáře.

 1. SP z některých sbírkových fondů je možno v kopii zapůjčit ke studiu i distančně. Tato forma studia však podléhá zvláštnímu ceníku MRK a informaci o ní podá badateli vždy správce jednotlivého fondu (viz Směrnice MRK č. 19/2007, ze dne 19. 10. 2007, Ceník poskytovaných služeb ).

 1. Zájemce o studium je povinen prokázat svou totožnost občanským průkazem (cizinci mohou i platným cestovním pasem). Ke studiu originálních předmětů ze sbírkových fondů MRK musí mít badatel prokazatelný důvod, na jehož základě povoluje badatelskou návštěvu kurátor sbírky. V případě pochybností ze strany kurátory sbírky o účelnosti studia rozhodne vedoucí Sbírkového oddělení.

 1. Bylo-li zájemci studium povoleno, vyplní žadatel badatelský list (jméno a příjmení, bydliště a číslo OP), v němž uvede konkrétní požadavky pro studium a podpisem potvrdí, že se seznámil s badatelským řádem. Správně a úplně vyplněný badatelský list (viz příloha tohoto řádu) odevzdá badatel kurátorovi sbírky, který údaje a povolení studia potvrdí svým podpisem.

 1. Před vstupem do místa, určeného k bádání, je badatel povinen odložit svrchní oděv a rozměrná zavazadla v šatně. Se zavazadly či svrchním oděvem je vstup do míst určených ke studiu i v doprovodu správce depozitáře či kurátora příslušné sbírky přísně zakázán.

 1. Badatel je povinen:

 1. řídit se pokyny pracovníka, pověřeného dozorem

 2. dodržovat dobu určenou pro studium a další provozní předpisy muzea

 3. respektovat termíny předložení SP ke studiu

 4. v místech určených ke studiu zachovávat klid, nejíst, nepít a nekouřit

 5. požadovat zapůjčení SP pouze v souladu se studijním programem konkretizovaným v badatelském listu a v únosném množství s ohledem na prostorové a úložní podmínky muzea

 6. oznámit včas požadavky na další studijní materiál i eventuelně delší přerušení studia

 7. s vypůjčenými SP zacházet šetrně a dle pokynů kurátora sbírky, aby nedošlo k jejich poškození, nezasahovat do systému uspořádání materiálu, do písemností a knih nevpisovat a jakkoli je mechanicky poškozovat; bez povolení je nekopírovat, neskenovat, sbírky nefotografovat či nepořizovat o nich video záznamy

 8. v případě zájmu o reprodukci daného SP (xero, foto, sken apod.) je třeba požádat kurátora sbírky, který žádost v případě souhlasu ředitele (zastoupené v nepřítomnosti vedoucího Sbírkového oddělení) vyřídí dle zvláštního ceníku MRK (viz Směrnice MRK č. 19/2007, ze dne 19. 10. 2007, Ceník poskytovaných služeb ).

 9. Použití vlastí reprodukční techniky (scaner, fotoaparát apod.) pro reprodukce sbírkových materiálů je přísně zakázáno, pro ostatní materiály pouze s povolením vedoucího Sbírkového oddělení

 10. vrátit zapůjčené SP ve stavu, v jakém byly ke studiu předloženy

 11. při zveřejnění výsledků studia řádně ocitovat název muzea a příslušné inventární číslo SP

 12. předat nebo zaslat muzeu minimálně jeden výtisk publikace, v níž byly výsledky studia uveřejněny.

 1. Nedodržení povinností badatele uvedených v badatelském řádu může mít za následek vyloučení ze studia, nepovolení dalšího studia, popř. uplatnění požadavků na náhradu škody badatelem způsobené.

 1. Muzeum je povinno badateli, jemuž byl dán souhlas:

 1. poskytnout požadované SP ve vzájemně dohodnutém termínu a v rozsahu a počtu uvedeném v badatelském listě

 2. vytvořit potřebné podmínky pro studium

 3. umožnit využití odborné knihovny muzea ve vztahu ke studovanému tématu a poskytnout mu další odborné informace, pokud o ně požádá, avšak pouze prostřednictvím příslušného odborného pracovníka MRK.

 1. Požaduje-li badatel SP, které vyžadují zvláštní ochrany nebo předměty, jež nejsou ke studiu způsobilé nebo u nichž je mimořádné nebezpeční poškození apod., rozhodne o jeho způsobilosti ke studiu ředitel muzea. Muzeum má právo studium těchto SP zamítnout nebo pro ně stanovit zvláštní podmínky.

 1. Ke studiu nelze předložit takové SP, které jsou v depozitářích MRK uloženy na základě výpůjční smlouvy, pokud k tomu nedá výslovný souhlas jejich majitel.

 1. Pracovník muzea odpovědný za SP je povinen zkontrolovat jejich počet a stav při zapůjčování badateli ke studiu a při jejich zpětném vrácení. Eventuální zjištěné nedostatky nebo poškození ihned hlásit vedoucímu Sbírkového oddělení a s její pomocí sepsat protokol o poškození SP, který podepíše původce poškození.

 1. Tento badatelský řád se vztahuje na SP uložené v prostorách Muzea romské kultury. Badatel se po přečtení zavazuje k jeho dodržování, což stvrzuje svým podpisem na badatelském listu (viz příloha č. 1). Badatelský list se skládá ze dvou stran vytisknutých na jednom listu papíru.

 1. Místa určená k bádání

a) badatelé v knihovně a nesbírkovém fondu Obraz Romů v tištěných médiích využívají studovnu v 2. patře budovy MRK.

b) badatelé ve sbírkových fondech řemesel, dokumentace romského obydlí, dokumentace vybavení romského interiéru, textilu, šperku, ohlasů, plakátu, písemného materiálu, sebedokumentace a videodokumentace a nesbírkovém fondu kopií archivních dokumentů mohou využívat studovnu v 2. patře budovy MRK nebo zasedací místnost ve 3. patře budovy MRK.

c) badatelé ve sbírkových fondech audiodokumentace a fotodokumentace mohou využívat společný prostor půdní vestavby MRK.

d) kromě těchto míst mohou badatelé ve výjimečných případech (nutnost užití techniky) využít pracovnu kurátora.

 1. povinnosti kurátora sbírek při komunikaci s badateli

   1. kurátor sbírky nesmí přijmout badatele ve svrchním oděvu a s rozměrnými zavazadly (viz bod 8 tohoto řádu).

   2. kurátor sbírky je povinen seznámit badatele s badatelským řádem a ceníkem služeb poskytovaných MRK (viz Směrnice MRK č. 19/2007, ze dne 19. 10. 2007, Ceník poskytovaných služeb).

   3. kurátor sbírky je zodpovědný za badatele během jeho studia a manipulace se sbírkovými předměty, tzn. že musí mít neustálý přehled o tom, kde se badatel i jednotlivé předměty nacházejí a zda s nimi není zacházeno proti pravidlům určeným v tomto řádu.

   4. kurátor sbírky je povinen poučit badatele o pravidlech zacházení se sbírkovými předměty a ochrany proti vnějším škodlivým vlivům. Dbá na to, aby badatel tato pravidla bez výjimky dodržoval.

   5. přijímat peníze za pořizování kopií v souladu s bodem 9h) tohoto řádu může kurátor fondu jedině oproti příjmovému dokladu, který odevzdá sekretáři MRK.

   6. vzácné nebo velmi staré sbírkové předměty listinného charakteru nelze kopírovat, pouze scanovat a kurátor je povinen předat vzniklý scan do oddělení fotodokumentace za účelem zaevidování do sbírek.

PhDr. Jana Horváthová,

ředitelka