PODMÍNKY VSTUPU DO MUZEA/CONDITIONS FOR ENTRY TO THE MUSEUM

Příkaz  ředitelky  MRK č. 06/2020 ze dne 24. 7. 2020

(nahrazuje Příkaz ředitelky č. 05 ze dne 1. 7. 2020)

 

PODMÍNKY VSTUPU DO MUZEA v souladu s nařízením vlády ČR

 

 

Každý návštěvník muzea je POVINEN splnit a dodržovat následující bezpečnostní opatření a pravidla.

  1. 1. Návštěvníci jsou povinni po vstupu do budovy použít dezinfekci na ruce.
  2. 2. Návštěvníkům vykazujícím příznaky respiračních onemocnění nebude povolen vstup do budovy či budou muset budovu muzea opustit.
  3. 3. Z bezpečnostních a hygienických důvodů není možné použít sluchátka ve výstavě Lavutara ani dotyková zařízení ve stálé expozici a audio guidy. Tato zařízení je možno použít s vlastními sluchátky, či zakoupit jednorázová v recepci muzea.
  4. 4. Při hromadné akci ve vnitřních prostorách muzea v počtu nad 100 osob je nutné použít roušku.
  5. 5. Současně s těmito nařízeními zůstává v platnosti Návštěvní řád MRK.

 

 

Děkujeme všem návštěvníkům za dodržování stanovených pravidel, jsou pro vaši i naši bezpečnost.

Tento řídící akt je závazný pro všechny zaměstnance a návštěvníky Muzea romské kultury.

Účinnost nabývá dnem 25. 7. 2020.

Kontrolou plnění toho pokynu/nařízení pověřuji Darinu Fajmonovou a  Alici Sigmund Herákovou.

V Brně 24. 7. 2020

V zástupu za PhDr. Janu Horváthovou,

ředitelku Muzea romské kultury

Monika Prokešová

 

—————————————————————————————————————————–

Decree of the Director of the Museum of Romani Culture No. 06/2020 of 24 July 2020

(replaces Director’s Order No. 05 of 1 July 2020)

 

 

CONDITIONS OF ADMISSION TO THE MUSEUM

in accordance with the regulation of the Government of the Czech Republic

Every visitor to the museum MUST comply with and observe the following safety measures and rules:

  1. 1. Visitors are required to pop the entrance to the building to use hand sanitizer.

2. Visitors showing symptoms of respiratory diseases will not be allowed to enter the building or will have to leave the museum building.

3. For safety and hygiene reasons, it is not possible to use headphones in the Lavutara exhibition or touch devices in the permanent exhibition and audio guides. These devices can be used with your own headphones or purchased as a one-off at the museum reception.

4. It is necessary to use a veil during a mass event in the interior of the museum with more than 100 people.

5. Simultaneously with these regulations, the Museum Visitor Rules remain in force.

Thank you to all visitors for following the rules, they are for our safety and yours.

This governing act is binding on all employees and visitors of the museum.

It shall take effect on 25. 7. 2020

I entrust the control of the fulfillment of that instruction / regulation to Darina Fajmonová and Alica Sigmund Heráková.

In Brno 24. 7. 2020

On behalf of PhDr. Jana Horváthová,
Director of the Museum of Romani Culture
Monika Prokešová


Otevírací doba a vstupné

Návštěvní řád

Opening hours and tickets

Visitor regulations