PODMÍNKY VSTUPU DO MUZEA/CONDITIONS FOR ENTRY TO THE MUSEUM

Příkaz  ředitelky  MRK č. 02/2020 ze dne 6. 5. 2020

PODMÍNKY VSTUPU DO MUZEA

vzhledem ke koronavirové nákaze

V souladu s nařízením vlády ČR v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 je každý návštěvník muzea POVINEN splnit a dodržovat následující bezpečnostní opatření a pravidla.

 1. 1. Po dobu trvání vládních nařízení je povolen vstup max. 300 návštěvníkům do veřejných prostor muzea, avšak v jedné místnosti se může zdržovat max. 15 osob.
 2. 2. Návštěvníci jsou povinni vstupovat do prostor MRK pouze s náležitě rouškou/šátkem zakrytými ústy a nosem.
 3. 3. Po vstupu do budovy je nutné použít dezinfekci na ruce.
 4. 4. Před vstupem do výstavních prostor je návštěvník povinen si nasadit jednorázové rukavice, především s ohledem na exponáty, na které je povoleno sahat.
 5. 5. Návštěvníkům vykazujícím příznaky respiračních onemocnění nebude povolen vstup do budovy či budou muset budovu MRK opustit.
 6. 6. Z bezpečnostních a hygienických důvodů není možné využít sluchátka ve výstavě Lavutara. Cestami romských muzikantů a jejich písní ani dotyková zařízení ve stálé expozici a audioguidy. Tato zařízení je možno použít s vlastními sluchátky, či zakoupit jednorázová v recepci muzea.
 7. 7.  Muzejní kavárna je již otevřena. I zde platí uvedená nařízení.
 8. 8. Po odchodu z výstavních prostor využijte k likvidaci jednorázových rukavic odpadkového koše u recepce.
 9. 9. Kdekoliv v budově muzea a na přilehlém dvoře není povoleno se sdružovat a každý je povinen udržovat 2metrový odstup.
 10. 10. Současně s těmito nařízeními zůstává v platnosti Návštěvní řád MRK.

Děkujeme všem návštěvníkům za dodržování stanovených pravidel, jsou pro vaši i naši bezpečnosti.

Tento řídící akt je závazný pro všechny zaměstnance a návštěvníky muzea

Účinnost nabývá dnem 12. 5. 2020

Kontrolou plnění toho pokynu/nařízení pověřuji Darina Fajmonová a MgA. Monika Křivánková

V Brně 6. 5. 2020

PhDr. Jana Horváthová, ředitelka Muzea romské kultury

—————————————————————————————————————————–

Decree of the Director of the Museum of Romani Culture

No. 02/2020 6 May 2020

 CONDITIONS FOR ENTRY TO THE MUSEUM

due to novel coronavirus infection 

In accordance with the Government of the Czech Republic’s regulations in connection with the spread of the COVID-19 disease, every visitor to the museum MUST comply with and observe the following safety measures and rules:

 1. 1. For the duration of government regulations, a maximum of 300 visitors are allowed to enter the public areas of the museum, but a maximum of 15 people can stay in one room.
 2. 2. Visitors will only be allowed to enter the premises with a covered mouth and nose, properly concealed by either a face mask or scarf.
 3. 3. After entering the building, visitors must disinfect their hands.
 4. 4. Before entering the exhibition space, the visitor is obliged to put on disposable gloves, especially with regard to the exhibits one is allowed to touch.
 5. 5. Visitors showing symptoms of respiratory diseases will either not be allowed to enter the building or will be required to leave the building.
 6. 6. For hygiene and safety reasons, it is not possible to use the headphones in the Lavutara. The Journey among Romani Musicians and Their Music exhibition or the devices featuring touch screens in the permanent exhibition and audio guides. These devices can be used with your own headphones or with disposable headphones purchased at the museum’s reception desk.
 7. 7. The museum café is already open. These regulations also apply here.
 8. 8. After leaving the exhibition space, visitors must use the rubbish bin at the reception desk to dispose of their disposable gloves.
 9. 9. It is not allowed to congregate anywhere in the museum building or in the adjacent yard and everyone is obliged to keep a distance of 2 meters between themselves and others.
 10. 10. Simultaneously with these regulations, the Museum of Romani Culture’s Rules for Visitors remain in force.

Thank you to all visitors for following the rules, they are for our safety and yours.

This governing act is binding on all employees and visitors of the museum.

It shall take effect on 12.5.2020

I entrust the control of the fulfillment of this instruction/regulation to Darina Fajmonová and MgA. Monika Křivánková

In Brno 6.5.2020

PhDr. Jana Horváthová, Director of the Museum of Romani Culture


Otevírací doba a vstupné

Návštěvní řád

Opening hours and tickets

Visitor regulations