Seminář: sociokulturní specifika romských žáků

R-Mosty ve spolupráci s Muzeum romské kultury nabízí všem učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům ze škol i z neziskové sféry kurz zaměřený na specifika práce s dětmi z romského sociokulturního prostředí.

> Kurz pomáhá lépe a efektivněji pracovat s dětmi z romských rodin tím, že poskytuje informační servis v podobě ucelených dat o romské historii, jazyce a kulturních specifikách.
> Cílem je předat pedagogům informace a zkušenosti, které je prakticky vybaví a posilní při jejich náročné praxi. Lektory kurzu jsou zkušení romisté Barbora Šebová a David Tišer a ředitelka základní školy Floriána Bayera v Kopřivnici, která má mnohaleté zkušenosti s se vzděláváním romských dětí v hlavním vzdělávacím proudu.

> Tématem kurzu jsou také otázky související se sociálním vyloučením a chudobou, kterým romské rodiny často čelí. Speciální blok je věnován konkrétním metodám, které pomáhají zlepšit spolupráci mezi školou a romským žákem, potažmo jeho rodinou. Dostane se i na konkrétní didaktické postupy ve zefektivňování výuky v češtině, matematice, zeměpisu, přírodopisu a v dalších předmětech.

> Leitmotivem celého semináře je navazování konkrétních zkušeností účastníků na jednotlivá témata a interaktivní diskuse.

> Kurz je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a díky podpoře MŠMT je zcela ZDARMA. Kapacita je omezena na max.15 účastníků.

> Zájemci se mohou hlásit e-mailem na adam@r-mosty.cz nebo telefonicky na čísle 725 345 594

fb event

Harmonogram kurzu:

>> Čtvrtek 29. 11. 2018

08:45 – 09:00 Registrace účastníků

09:00 – 12:00 Romská historie s důrazem na česko-slovenský kontext a její vazby na současné fenomény: Jak historie Romů ovlivňuje jejich dnešní společenské postavení?

12:15 – 13:00 Pauza na oběd

13:00 – 15:30 Romština a romský etnolekt češtiny a jejich vliv na školní úspěšnost romských dětí: Vliv jazykového zázemí dítěte na schopnost učení se v české škole, možné omyly při diagnostikách SPU romských žáků, romský etnolekt češtiny. Základní seznámení s gramatickou a jazykovou strukturou romštiny a jejími specifiky. Důvody a podoby lexikálních a gramatických přenosů z romštiny do češtiny.

15:30 Evaluace a závěr prvního dne

>> Pátek 30. 11. 2018

09:00 – 12:00 Příklady dobré praxe při práci s romskými žáky, proinkluzivní přístup školy jako instituce, inovativní prvky ve vzdělávání romských žáků: Prezentace zkušeností pedagogů, kteří dlouhodobě pracují s romskými dětmi, sdílení praktických doporučení a metod, příklady dobré praxe, metody kinestetického výchovného stylu, metody navázání spolupráce s romskou rodinou, komunikace s romskými rodiči apod.

12:00 – 12:45 Pauza na oběd

12:45 – 15:45 Sociokulturní specifika romských žáků, úskalí a možnosti spolupráce s romskými žáky a jejich rodinami: Výchova a postavení dětí v romské rodině, vidění světa, vztahu ke vzdělání, socioekonomických aspektů, způsobů komunikace, vztahů mezi sourozenci, rodinné solidarity atd. Socioekonomické problémy romských rodin, vliv na školní úspěšnost dětí. Problematika dluhů, nezaměstnanosti, bydlení, kriminalizace rodiny a dalších aspektů sociálního vyloučení.

15:45 Evaluace a závěr kurzu