Doučování sociálně znevýhodněných dětí

Projekt doučování Muzea romské kultury po 15 letech přešel pod příspěvkovou organizaci statutárního města Brna DROM, romské středisko. Muzeum romské kultury z kapacitních a finančních důvodů předalo tento projekt společně s metodikou i zkušenými mentory. Doučování tedy od ledna 2020 pokračuje ve středisku DROM. Kapacita programu bude z důvodů nedostatku finančních prostředků omezena, nicméně věříme, že toto omezení bude pouze dočasné.

Chcete se zapojit?
Stále hledáme nové dobrovolnice a dobrovolníky na doučování dětí. Více informací vám poskytne Dobrovolnické centrum Ratolest Brno, nebo se můžete obrátit přímo na lektorku Janu Šafaříkovou (kontakt níže).

kontaktní osoba
Jana Šafaříková

lektorka a mentorka Doučování Drom
tel.: 605 894 146, mail: jana.safarikova (at sign) drom.cz
Drom, romské středisko
Hvězdová 906/9
60200 Brno

Sociálně-edukační aktivity Muzea romské kultury
2005–2019


Program zaměřený na podporu vzdělání a osobnostního rozvoje dětí a mládeže především z romské komunity. Pracujeme s klienty pocházejících z rodin, které samy dostatečně nemohou své děti při cestě za vzděláním podpořit. Naším cílem je posílit u klientů vnitřní motivaci ke vzdělávání – a to prostřednictvím individuálního doučování, mentoringu a volnočasových aktivit. 

„Podporujeme děti, aby z nich vyrostli sebevědomí lidé, kteří budou žít aktivní život podle svých představ.”

Historie programu

Program funguje při Muzeu romské kultury již od roku 2005 – máme tedy za sebou 14 let praxe. 

V roce 2004 při muzeu vznikl Dětský muzejní klub, který byl primárně zaměřený na volnočasové aktivity pro děti z okolní lokality. Při intenzivnější práci s dětmi se ukázalo, že potřebují podporu zejména ve vzdělávací oblasti, proto jsme se dále zaměřili na individuální doučování a později na mentoring.

Máme zkušenosti také s podporou předškolního vzdělávání, podporou desegregace (v rámci dvou projektů s podporou Roma Education Fund).

Od roku 2010 spolupracujeme s Pedagogickou fakultou Masarykovy Univerzity – studenti pedagogických oborů mají možnost u nás získat cennou praxi.

V roce 2013 jsme získali prestižní Cenu Erste za naše aktivity na podporu vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí (náš program byl jeden ze 35 oceněných projektů, z celkových 2000 projektů z celkem 13 zemí).

Jsme zavedeným partnerem dalších institucí, které se věnují problematice vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí (základních škol, neziskových organizací, OSPOD). Jsme aktivní i v oblasti sdílení příkladů dobré praxe – a to v rámci každoročních vzdělávacích síťovacích konferencí, které pořádáme.

Jaký je kontext naší práce?

Jednou ze základních překážek, se kterými se děti potýkají, je nevyhovující studijní zázemí, tj. skutečnost, že se nemají doma kde a s kým v klidu učit. Některé rodiny se nacházejí v tíživé finanční či bytové situaci (může se jednat i o exekuce) a kvůli těmto nejistotám už mnohdy nemají kapacitu řešit školní záležitosti svých dětí.

Rodiče mají často jen základní vzdělání nebo výuční list, nemohou tak své děti ve vzdělávacím procesu dostatečně podpořit – pomoci jim s vysvětlením látky nebo učením tak, jak by chtěli. Někdy také sami nevnímají vzdělání jako hodnotu, protože postrádají příklady úspěšných Romů, kterým by vzdělání pomohlo k získání lepšího profesního uplatnění.

Přes snahu inkluzivního vzdělávání dochází stále k poměrně četné segregaci romských žáků, ať už se jedná o segregované školy ve vyloučených lokalitách nebo romské třídy v běžných školách. Chybějící heterogenita se často projevuje v nedostatečné úrovni poskytovaného vzdělávání a také zde chybí větší propojení s majoritní společností.

Většina Romů žijících v současné době na území České republiky se po druhé světové válce přistěhovala z romských osad na Slovensku. Jazyk, který se v romských rodinách používá, bývá směsí slovenštiny, romštiny a češtiny. Se spisovnou podobou českého jazyka se děti většinou setkávají až s nástupem na základní školu, což komplikuje jejich výchozí pozici. Spousta pedagogů neví, jak s touto situací pracovat.

Problémem je i nedostatečné předškolní vzdělávání – děti málokdy navštěvují mateřskou školu. Při nástupu do školy tak nemají stejnou výchozí pozici jako jejich vrstevníci z majority, a tento počáteční skluz ve znalostech se jim špatně dohání. Děti jsou konfrontovány s neúspěchem od úplného počátku své vzdělávací dráhy a přirozeně tím klesá jejich motivace ke vzdělání obecně.

K lepší situaci nepřispívají ani předsudky majoritní společnosti, se kterými se děti setkají již během základní školní docházky, často jsou i na straně jejich učitelů a učitelek.

Na jakých principech stojí naše práce? 

PARTNERSTVÍ  Pro děti a mladé lidi jsme partnery a průvodci na jejich cestě za lepším vzděláním.
INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP  Reagujeme na specifické individuální potřeby našich klientů.
ZKOMPETENTŇOVÁNÍ Vedeme klienty k samostatnosti, soběstačnosti a osvojení klíčových dovedností pro úspěšný život ve společnosti.
KOMUNITA  Budujeme komunitu dětí, jejich rodin a dobrovolníků.
DOBROVOLNÁ PRÁCE  Bez dobrovolníků by to nešlo, odučí 50% doučovacích hodin týdně!
Vnitřní motivace klientů ke dlouhodobé spolupráci. 

 

Jak vypadá naše práce?

Nosnou aktivitou naší činnosti je individuální doučování. Právě díky němu si žáci budují důvěru ke svému doučujícímu (dobrovolník nebo pracovník programu), což později umožňuje širší míru podpory (motivace k dalšímu studiu, rozvíjení specifických zájmů, kvalitnější komunikace s pedagogy a další), tedy osobní mentoring dítěte. Volnočasové aktivity jsou pro klienty motivací k pravidelné docházce na doučování a jsou prostředkem k rozšiřování obzorů a osobnostnímu rozvoji.

K našim klientům přistupujeme zejména neformálně – ne z hlediska mocenského, ale jako k rovnocenným partnerům a v „neformálním“ duchu – to nás odlišuje zejména od pedagogů a kurátorů. Tento přístup vede k tomu, že k nám mají klienti a jejich rodiny a nebojí se říci nám o podporu, kterou potřebují. Vzhledem k tomu, že v lokalitě působíme již 14 let, stali jsme se pro naše klienty zavedenými partnery, což posiluje naši důvěryhodnost – často se na nás obrací příbuzní rodin, se kterými jsme byli v kontaktu.

Program je pro klienty bezplatný, ale narozdíl od nízkoprahových zařízení vyžadujeme, aby rodiče na začátku každého kalendářního roku děti osobně přihlásili a po celou dobu s námi aktivně spolupracovali. Od klientů vyžadujeme pravidelnou docházku. Příliš vysoké absence či opakované neomlouvání absencí vedou k dočasnému rozvázání spolupráce a uvolnění místa v programu jinému zájemci.

Individuální doučování 

Doučování je zajišťováno dobrovolníky, studenty Pedagogické fakulty MU, odbornými lektory, případně pracovníky programu. Doučování probíhá v prostorách vybavených moderními učebními pomůckami, kde se doučuje vždy několik dvojic spolu.

Hlavní rysy doučování

 • individuální forma – jednomu dítěti se věnuje jeden konkrétní doučující. Každé doučování je tak dítěti ušito na míru, je mu věnována stoprocentní pozornost a doučující má prostor reagovat na individuální potřeby dítěte
 • pravidelnost – dvojice dítě-doučující se pravidelně potkávají každý týden ve smluvený čas na hodinu.
 • Děti, které potřebují intenzivnější podporu, mají doučování i 2-3x týdně.
 • dlouhodobost spolupráce – v současné době jsou mezi středoškoláky klienti, se kterými spolupracujeme od prvního/druhého stupně. Některé dvojice spolu mají vybudovaný přátelský vztah a potkávají se již několik let.

V současné době probíhá 94 hodin týdně, výhradně individuálního doučování, jeden na jednoho

 

Mentoring

Mentorská podpora spočívá v motivování klienta, zvyšování jeho sebevědomí a navyšování kompetencí.

Snahou je obecně zlepšení klientova vztahu ke vzdělávání prostřednictvím zvyšování jeho vnitřní motivace a přenášení zodpovědnosti za vzdělání na klienta. Mentor spolu s klientem pracuje na jeho osobnostním a sociálním rozvoji – podporuje ho a pomáhá mu, aby dosáhl svých cílů a naplnil své potřeby.

Mentor má současně přehled o celkové situaci klienta a snaží se včasným rozpoznáním problémů navrhnout řešení a jejich realizací předcházet krizovým situacím (jako je např. opakování ročníku, časté absence ve škole či předčasné ukončení školní docházky).  

 

Volnočasové aktivity

V rámci programu nabízíme klientům doučování také možnost navštěvovat pravidelné akce Dětského muzejního klubu

 • kroužky – např. výtvarný kroužek či tancování
 • dílny, besídky
 • exkurze, výlety
 • letní pobytový a příměstský tábor

Klienti tak mají možnost smysluplně trávit svůj volný čas, něčemu se pravidelně věnovat a rozvíjet své dovednosti.

Zároveň si také rozšiřují obzory – mohou získat nové koníčky a zájmy, objevují nová prostředí a často se vůbec poprvé díky výletům a táborům dostávají za hranice lokality nebo do přírody.

Beneficienti programu 

Děti a mládež 

Našimi klienty jsou děti a mládež ve věku 6 – 20 let pocházející především z romské komunity.

V současné době je v programu 78 aktivních klientů.

 • 77% z nich s námi spolupracuje déle než rok
 • 45% déle než 2 roky
 • 10% déle než 5 let

Přínosy programu pro děti a mládež 

 • S naší podporou se učí organizovat si své doučování samy, dle svých schopností.
 • Vedeme je ke konstruktivnímu řešení problémů, aktivitě a odpovědnosti.
 • Rozšiřují si obzory (díky kontaktu s dobrovolníky, volnočasovými aktivitami).
 • Po dokončení základní školy mají poučenou představu o své budoucnosti.
 • Podporujeme je v naplňování jejich potenciálu.

Příběh Vojty:

Vojta do programu vstoupil v květnu 2016. Jeho maminka se na nás obrátila s tím, že má velké problémy se čtením a že mu hrozí opakování první třídy. Vojta měl potíže se zapamatováním písmen, nedokázal skládat slabiky k sobě. Maminka měla strach, že se Vojta nikdy nenaučí číst. Chodil na doučování 4x týdně. Za měsíc udělal obrovský pokrok a naučil se poznat všechna písmena a číst slabiky. Na konci školního roku tedy nepropadl a v dalším školním roce opět chodil na doučování několikrát týdně, aby získal základy, kterým v první třídě nerozuměl. V současné době patří Vojta mezi nejlepší žáky ve třídě a čte bez problémů, i když ho to moc nebaví a raději se věnuje matematice. 

 

„Jsem tu rád, jsou tu hodní doučovatelé.” 

Dominik, 10 let 

 

„Chodím do muzea, abych se naučil více než ve škole.. jsem tu rád, jsou tu hodní doučovatelé.” 

Nikolas, 15 let 

 

„Až na táboře jsem se naučil pít vodu.” 

Pavel, 10 let 

Dobrovolníci

Mezi naše dobrovolníky patří studenti i pracující z řad široké veřejnosti. Poskytují v rámci doučování klientům podporu a budují k nim kamarádský, průvodcovský přístup.

Dlouhodobou spoluprací vzniká mezi dvojicemi důvěryhodný vztah – klienti tak mají možnost se na svého doučujícího s čímkoliv obrátit a řešit s ním nejen problémy ve škole, ale i své budoucí zaměření či osobní problémy.

V současné době je v programu 44 dobrovolníků.

Přínosy programu pro dobrovolníky  

 • Mají vlastní zkušenost s lidmi s jiným sociálním zázemím.
 • Získají praxi (např. pro další profesní dráhu v oblasti vzdělávání).

 

Co mi dalo doučování? 

„Nadhled. A trpělivost. Naučila jsem se, že když něco nejde, tak to neznamená, že bych se na to měla vykašlat (protože to nepůjde), ale že mám hledat jiné cesty, kterými by to mohlo jít.”  

dobrovolnice Pavla

 

Když se vracím z doučování domů, mám často pocit, že jsem složila metrák uhlí, v hlavě mi víří odpovědi na otázky: „Jaké i/y píšeme ve slově Litomyšl?” „What’s your name?” „Jaký je vzorec hydroxidu sodného?” „Kolik je 10826:357?” Jsem unavená, ale absolutně šťastná a spokojená. Vidím, že doučování má smysl, že si s dětmi vytváříme kamarádský vztah, že jim doučko pomáhá a když je to podpořeno lepšími studijními výsledky, mám opravdu radost.                           

dobrovolnice Martina

 

Rodiny klientů 

S rodiči zapojených klientů jsme v pravidelném kontaktu (telefonickém nebo osobním) a osobně probíráme témata, která se týkají vzdělávání jejich dětí, dále zapojení rodičů do vzdělávacího procesu, domácí přípravy atd. V případě potřeby je mentoři doprovází do škol při potřebě mediace komunikace s pedagogy, nebo do dalších vzdělávacích institucí (PPP, SPC a jiné).

 

Přínosy programu pro rodiny klientů 

 • Podporujeme je v tom, aby byli aktivní ve vzdělávacím procesu svých dětí.
 • Konzultujeme s nimi problémy týkající se vzdělávání (komunikace se školou, výběr škol, specifické vzdělávací potřeby dětí atd.).

 

Přínosy programu pro město Brno 

 • Pomáháme školám, podporujeme přehlcené pedagogy.
 • Podporujeme inkluzivní společnost.
 • Děti jsou doučovány dobrovolníky z majoritní společnosti, což znamená nejen minimální finanční náklady, dochází k vzájemnému poznávání rozdílných socio-kulturních prostředí jsou bourány předsudky a stereotypy na obou stranách a k budování pozitivních vzorů a toleranci.
 •  Lepší uplatnění na trhu práce, díky podpoře po ukončení základní školní docházky, kariérní směřování. Což znamená pro společnost znatelné snížení sociálně – ekonomické zátěže.
 • Vytržením dětí ze stereotypního prostředí snižujeme pravděpodobnost přenosu nízkého vzdělání z rodičů na jejich potomky.
 • Pomáháme udržet děti v hlavním vzdělávacím proudu, děti získávají lepší vztah ke škole a jsou motivované k dalšímu studiu na učilištích či středních školách.
 • Nabízíme alternativu pro smysluplné využití volného času v zájmových kroužcích a při volnočasových aktivitách. Děti si rozšiřují obzory → pracovní uplatnění.

Další subjekty v lokalitě věnující se podpoře vzdělávání a jejich specifika

V lokalitě působí i další subjekty, které se věnují podpoře vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí a mládeže – školy, nízkoprahová zařízení a také probíhá doučování v domácnostech, které organizuje Pedagogická fakulta MU. Dle našich informací je však kapacita těchto organizací naplněna a poptávka vysoce převyšuje nabídku.

V čem se program liší na rozdíl od jiných/ podobných programů

 • S dětmi pracujeme výhradně individuálně. 
 • Spolupracujeme se všemi dětmi, které potřebují podporu ve vzdělávání – kromě dětí z romské komunity máme klienty i z majority nebo jiných národnostních menšin.
 • Program podporuje jak tvorbu romské střední třídy (středoškoláci), tak lidi z nižší třídy, kteří jako potencionální rodiče budou mít aktivnější přístup ke vzdělávání svých dětí.
 •  Se všemi klienty pracujeme pravidelně a dlouhodobě – v současné době jsou mezi středoškoláky klienti, se kterými spolupracujeme od prvního/ druhého stupně.
 • Díky propojování dobrovolníků s dětmi z romské komunity dochází k odbourávání stereotypů na obou stranách.
 • S klienty spolupracujeme i po ukončení školní docházky a snažíme se je podpořit v zapojení do pracovního trhu.
 • Nejsme sociální služba. Zaměřujeme se na vzdělávání a osobnostní rozvoj dětí. Naším primárním zájmem je vzdělávání a osobnostní růst na rozdíl od jiných služeb, které se taky doučování věnují.