Výzva na podporu romských vysokoškolských studentů a studentek

Výzva na podporu romských vysokoškolských studentů a studentek otevřena>>
 
Nadace OSF vyhlašuje 5. ročník výzvy na podporu romských vysokoškolských studentů
a studentek na akademický rok 2019/2020. Žádat o stipendium můžete do 8. dubna 2019.
Cílem výzvy je podpořit vybrané romské vysokoškolské studenty a studentky v jejich studijním, profesním i osobním rozvoji. Poskytnutí stipendia si klade za cíl pomoci úspěšnému absolvování vysokoškolského studia a následnému vstupu na trh práce.
Stipendijní program zahrnuje:
• úhradu nákladů spojených se studiem v maximální výši 60 000 Kč za rok
• povinnou pracovní stáž (např. v soukromé firmě, státní instituci, ambasádě, apod.)
v rozsahu minimálně 100 hodin za rok (zvolí si podpoření stipendisté)
• povinnou dobrovolnickou službu v neziskové organizaci, v rozsahu minimálně 100 hodin za rok
(zvolí si podpoření stipendisté)
• povinný kurz cizího jazyka (zvolí si podpoření stipendisté, hrazeno v rámci programu)
• podporu mentora/ky (osobnost zvolená a odsouhlasená stipendistou/kou i Nadací OSF) při studiu
i v neakademických oblastech života, se silným propojením na trh práce
• povinnou účast na vybraných akcích Nadace OSF
Kdo může žádat:
• romští studenti a studentky vysoké školy ve věku do 26 let. Studovat lze v bakalářském či magisterském programu
na státem akreditované vysoké škole (státní i soukromé), prezenční i distanční formou.
Zohledněná kritéria hodnocení:
• sociální a ekonomická potřebnost (včetně zohlednění místa bydliště a studia)
• motivace a studijní plán (relevance cílů, zájem se angažovat jako aktivní občan, apod.)
• mimo-studijní aktivity
• dosavadní studijní výsledky
Povinné součásti žádosti:
• vyplněná přihláška ke stažení zde, obsahující motivační dopis, cíle a vize uchazeče
• životopis
• potvrzení o studiu (potvrzení o přijetí ke studiu na VŠ; v odůvodněných případech je možné doručit dodatečně)
• kopie studijních výsledků za poslední dva semestry/školní rok
• doporučující dopis od relevantní školské instituce
Dvoukolové výběrové řízení:
1. vyhodnocení zaslaných podkladů
2. osobní pohovor s vybranými kandidáty
V průběhu výběrového řízení si Nadace OSF nárokuje případné vyžádání dalších upřesňujících skutečností a dokladů. Poté, co uchazeč projde výběrovým řízením a získá stipendium, bude s ním uzavřena smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku a bude mu přidělen mentor (osobnost, která mu bude pomáhat po dobu čerpání stipendia v osobním rozvoji). Ve spolupráci s mentorem a Nadací OSF bude sestaven plán stipendia, který bude průběžně vyhodnocován. Stipendista/ka se bude s mentorem pravidelně setkávat a bude též v kontaktu s pracovníky Nadace OSF. Mentor může stipendistovi pomoci hledat stáž, jazykový kurz či praxi v neziskové organizaci.
Harmonogram 2019:
vyhlášení výzvy: 7. březen 2019 uzávěrka příjmu přihlášek: 8. duben 2019
výběr a osobní pohovory: červen 2019 vydání rozhodnutí o podpoře: srpen 2019
zahájení: září/říjen 2019Přihlášku se všemi povinnými součástmi zasílejte do 8. dubna 2019 elektronicky na adresu marie.paleckova@osf.cz nebo poštou na adresu Nadace OSF, Hradecká 18, 130 00 Praha 3 s označením STIPENDIUM. S případnými dotazy se můžete obrátit na Marii Palečkovou (marie.paleckova@osf.cz, tel: 226 227 708).
facebook.com/nadace.osf
www.osf.cz