Fotosoutěž

Téma soutěže:

V rámci fotografické výstavy Andrej Pešta: Mire sveti / Světy Andreje Pešty vyhlašujeme fotografickou soutěž, která v obrysech na tvorbu Andreje Pešty navazuje. Andrej Pešta byl jako fotograf činný především v období let 1950 – 1980. Hlavním tématem jeho tvorby se stala Peštova rodina a nejbližší přátelé. V první kategorii Romská rodina navážeme na tuto skutečnost a budeme hledat nové fotografie z rodinných alb vzniklé v období, kdy fotografoval Andrej Pešta, ale i dřívějším.

Mimo rodinu fotografoval Andrej Pešta také kulturní události všeho druhu. Byl aktivním fotografem a dokumentátorem. Ve druhé kategorii Romové za objektivem fotoaparátu chceme světy Andreje Pešty rozšířit o nové, o ty, které jste vy sami zažili a nafotografovali.

Soutěžní kategorie a témata:

1) Romská rodina
– skupinové fotografie z rodinných alb, portréty, momentky, každodenní život romských rodin na území Československa do roku 1989

2) Romové za objektivem fotoaparátu
– jste Rom/Romka a fotografujete?
– tematicky neomezené fotografie pořízené jedním autorem

Termín soutěže

9. 10. 2018 – 28. 2. 2019

Podmínky soutěže:

Účastník se zapojí do soutěže zasláním přihlášky (obsahuje také popis fotografií) a minimálně jedné fotografie, maximálně však deseti kusů fotografií, které svým pojetím splňují téma soutěže.

Přihláška musí obsahovat tyto informace:
– jméno a příjmení autora fotografií nebo vlastníka fotografií
– popis jednotlivých fotografií v kategorii, do které snímky přihlašuje, tzn. popis fotografie, datum vytvoření fotografie, místo vytvoření fotografie

Soutěžní fotografie přijímáme v elektronické i fyzické podobě. Ve fyzické podobě mohou být fotografie různých velikostí, originály i reprodukce.

Soutěžní fotografie spolu s přihláškou je možné zaslat elektronicky přes webové stránky muzea (Přejít na elektronickou přihlášku) nebo v případě tištěných fotografií doručit (osobně nebo poštou) společně s vyplněnou přihláškou (Stáhnout přihlášku ve Wordu) nejpozději do 28. 2. 2019 na adresu pořadatele:

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY, státní příspěvková organizace
Bratislavská 67
602 00 Brno

Kontaktní osoba:
Mgr. Adam Holubovský
e-mail: foto@rommuz.cz

Na obálku s fotografiemi a přihláškou uveďte vždy velkým tiskacím písmem FOTOSOUTĚŽ MUZEA ROMSKÉ KULTURY

• Odesláním soutěžních fotografií a přihlášky účastník soutěže potvrzuje, že byl seznámen s pravidly soutěže a tato pravidla respektuje. Účastník rovněž tímto potvrzuje své autorství. Nositelům autorských práv zůstávají zachována veškerá osobnostní autorská práva k jejich dílu. Nositelé autorských práv udělují pořadateli oprávnění k užití oceněných a dalších vybraných fotografií (výstavní kolekce) všemi způsoby užití ve spojení s podporou a propagací soutěže a pořadatele soutěže, tedy zejména (nikoli však výlučně) tiskem, vystavováním, sdělováním veřejnosti televizním vysíláním, počítačovou nebo obdobnou sítí, apod., to vše bez množstevního omezení na území celého světa na celou dobu ochrany autorských práv. Licence se poskytuje jako bezúplatná. Pořadatel je oprávněn fotografie přiměřeným způsobem upravit, spojit s jinými díly autorské či neautorské povahy, a to pro účely dalšího užití děl (např. grafické zpracování v předtiskové přípravě, apod.) v rozsahu výše uvedeném.

• Muzeum romské kultury garantuje všem přihlášeným soutěžícím vrácení fyzických soutěžních fotografií po vyhlášení výsledků soutěže. Fotografie si bude možné vyzvednout na adrese muzea po předchozí domluvě s kurátorem fondu fotodokumentace Adamem Holubovským (foto@rommuz.cz).

• Soutěžní fotografie musí být vždy zaslány s vyplněnou přihláškou, jinak budou fotografie ze soutěže vyřazeny. V takovém případě si bude možné vyřazené fotografie vyzvednout na adrese muzea po předchozí domluvě s kurátorem fondu fotodokumentace Adamem Holubovským (foto@rommuz.cz).

• Přihlášky, které nebudou obsahovat náležitosti stanovené podmínkami soutěže, budou ze soutěže vyloučeny a nebudou hodnoceny.

• Fotografie poslané do soutěže nelze v průběhu soutěže upravovat (měnit název, popis apod.).

• Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyřadit soutěžní fotografie, které jsou v rozporu s dobrými mravy a veřejným pořádkem (především s vulgárním či jiným nevhodným obsahem), popřípadě neodpovídají požadovanému zadání.

• Pořadatel nenese odpovědnost za selhání doručení, telefonů, lidská selhání nebo selhání počítačů či za chyby připojení, telefonů, telefonních linek nebo systémů, přetížení na internetu nebo jakékoli webové stránce, za technické nebo mechanické vady či za jiné vady nebo chyby způsobené vybavením, programem, lidskou chybou nebo jiným způsobem, v souvislosti s včasným podáním úplné přihlášky do soutěže, ani za jakoukoli újmu či škodu způsobenou účastníkovi, na počítači účastníka nebo jakékoli jiné osoby, související s účastí v soutěži nebo vzniklé v jejím důsledku.

• Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrou a jejím užíváním.

• Výhry v soutěži jsou nepřevoditelné.

• Z účasti na soutěži jsou vyloučeni pracovníci Muzea romské kultury.

• Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit ze závažných důvodů, a to bez náhrady.

• Každá kategorie má pouze jednoho vítěze.

• Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo neudělit cenu v obou soutěžních kategoriích, případně udělit více cen na témže stupni.

• Další práva a povinnosti, které nejsou v těchto podmínkách upraveny, se řídí občanským zákoníkem.

Hodnocení

Fotografie zaslané do soutěže posoudí odborná porota určená pořadatelem. Snímky budou porotě prezentovány anonymně. Porota má právo, v zájmu zkvalitnění soutěže, rozhodnout o neudělení ceny v kterékoliv z kategorií, případně udělit více cen na témže stupni.

Datum vyhlášení výsledků soutěže bude upřesněno pořadatelem po ukončení soutěže.

Odbornou porotu fotografické soutěže tvoří

Adam Holubovský – kurátor fondu fotodokumentace Muzea romské kultury

Tomáš Pospěch – Historik umění, kurátor, fotograf a pedagog

Helena Sadílková – vedoucí Semináře romistiky na Katedře středoevropských studií FF UK (Praha) a členka řídícího výboru a koordinačního týmu Pražského fóra pro romské dějiny při Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR

Vladimír Sloup – Ve druhé polovině  70. let 20. století student romistiky, učitel romské třídy, spolupracovník zakladatelky české romistiky doc. Mileny Hübchsmannové, amatérský fotograf, který v letech 1975-1980 vytvořil unikátní soubor fotografií z romského prostředí v ČSSR a dalších zemích Evropy

Simona Šreková – Bývalá kurátorka fondu fotodokumentace v Muzeu romské kultury, provozovatelka veřejné fotokomory v Brně

Lukáš Houdek – fotograf, romista, koordinátor HateFree Culture

Adéla Lábusová – romistka, etnoložka, amatérská fotografka

Ceny v soutěžních kategoriích

V každé ze dvou soutěžních kategorií odborná porota udělí jednu hlavní cenu. Držitel hlavní ceny získá finanční odměnu v hodnotě 3.000,- Kč.

Oceněné a další vybrané práce budou prezentovány v Muzeu romské kultury během vyhlášení soutěže.