Programy pro školy

Lektorské oddělení Muzea romské kultury přibližuje pomocí vzdělávacích programů a workshopů návštěvníkům romskou kulturu, tradice a historii.
V edukačních programech jsou využívány muzejní exponáty, dokumenty, audio a videozáznamy či vzpomínky pamětníků. Klademe důraz na interaktivní metody práce, zapojujeme prvky dramatické výchovy, podporujeme rozvoj kreativního myšlení a dáváme prostor pro samostatné zjišťování informací a jejich zpracovávání.

Obvyklá délka programu je 90 min. Cena za program je 30 Kč na žáka či studenta. Se skupinou do 30 žáků mají dva pedagogové vstup zdarma.
Účast na programu objednávejte, prosím, u Mgr. BcA. Lenky Sedláčkové, muzejní lektorky, lektor (at sign) rommuz.cz, tel: (+420) 545 214 419.

 

BAŠAV UPRE! ROZJEĎ TO!

edukační program pro základní střední školy k výstavě Lavutara. Cestami romských muzikantů a jejich písní

od ledna 2020

V rámci programu se interaktivní a hravou formou žáci dovědí základní fakta a příběhy o romské hudbě a jejím vývoji, specifikách, muzikantských osobnostech, o reflexi romské hudby majoritou. Samozřejmě včetně audio i videoukázek. Zopakují si názvy hudebních nástrojů, naučí se je i v romštině. V našem malém kině se seznámí se známými brněnskými romskými hudebníky. Budou moci sdílet také svoje zážitky a zkušenosti, ať už s romskou, nebo jinou hudbou. Do naší velké evropské Mapy hudebních zážitků zakreslí místa, kde se s oblíbenou hudbou potkávají.

Termín: úterý – pátek, 10:00–18:00
Délka programu: 90 minut
Kontakt pro objednání: lektor (at sign) rommuz.cz, edukator (at sign) rommuz.cz
Cena: 30 kč / osoba
Vzdělávací oblasti ZŠ/SŠ: člověk a jeho svět, člověk a společnost, umění a kultura
Průřezová témata: osobnostní a sociální výchova, multikulturní výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Klíčové pojmy: hudba, romská hudba, historie Romů, hudební nástroje, popsat hudbu slovy
Lektorky: Lenka Sedláčková, Monika Křivánková, Monika Farkašová

 

PAMÁTNÍK LETY u PÍSKU – EDUKAČNÍ PROGRAM PRO ŠKOLY

Pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ, SŠ a VŠ jsme připravili vzdělávací program věnovaný holokaustu Romů, který se koná v Památníku Lety u Písku.

Vzdělávací program se bude věnovat tématu holokaustu Romů. Přestaví historii místa, kde v letech
1942–1943 stával tzv. cikánský tábor Lety u Písku, a seznámí účastníky s jeho významem. Účastníci budou mít příležitost podívat se na areál bývalého vepřína, na jehož místě je plánována výstavba
památníku. V programu se pracuje s dobovými záznamy a vzpomínkami pamětníků. Společně otevřeme otázku zacházení s místy paměti, mezi která areál patří. Diskutovány budou události, které
byly spojené se snahou o uzavření vepřína. Program se vedle poznatků z historie zaměří na rozvoj
občanských kompetencí, kritického myšlení a tvořivosti účastníků.

délka programu: 180 minut
místo konání: Lety u Písku. Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách
datum konání: 28.–30.4. 2020, 16.–19. 6. 2020
informace na: edukator(at sign)rommuz.cz, tel. +420 545 214 419
čas konání: každý den 8:30–11:00 nebo 13:30–16:00
vzdělávací oblasti: člověk a jeho svět, člověk a společnost
průřezová témata: osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova, mediální výchova

kontakt pro objednání programu:
edukator (at sign) rommuz.cz, tel. +420 545 214 419

Vstupné: ZDARMA

Programy ke stálé expozici

Příběh Romů
Scénograficky působivá výstava představuje historii Romů i jejich kulturu prostřednictvím množství exponátů a dokumentů. Stejnojmenný program nabízíme v několika variantách pro všechny věkové kategorie návštěvníků. Ti nejmenší se hravou formou dozvědí, odkud Romové pocházejí, o tradičním způsobu života Romů a řemeslech, jak vypadá romská vlajka… Starší studenti získají podrobný vhled do historie romského etnika od nejstarších dob až po současnost, seznámí se s romštinou, s tradiční kulturou a zvyky.

Holocaust Romů
Interaktivní program pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ nebo studenty SŠ, který se zaměřuje na často opomíjené téma holocaustu Romů v učebnicích dějepisu. Za pomoci časové osy, dobových dokumentů a jednotlivých příběhů se žáci seznámí se situací Romů před a během 2. světové války. V rámci programu promítáme některý z dokumentárních filmů „To jsou těžké vzpomínky”, “Odtud nemáte žádnej návrat…” nebo „Žít! Ceija Stojka“. Program nabízíme i jako doprovodnou animaci k putovní výstavě Genocida Romů.

Tematické programy

Počkej, až to domaluju!
Animační dílna zaměřená na výtvarná díla romských umělců. Seznámíme se blíže s různými technikami a materiály, vč. unikátní techniky tvorby Rudolfa Dzurka, významné osobnosti romského výtvarného umění. V ateliéru si vyzkoušíme práci se skleněnou drtí (kombinovaná technika, koláž). Program podporuje rozvoj slovní zásoby, imaginace a jemné motoriky.

Lačho lav sar maro / Dobré slovo je jako chléb
Program věnovaný literatuře Romů. Nejmenší děti se seznámí s romskou abecedou a poslechnou si příběh v romštině i češtině, starší žáci a studenti budou pracovat s medailony a ukázkami z díla romských autorů.

Můžeme se domluvit? – 8. – 9. třída ZŠ a SŠ
Interaktivní formou se společně zamyslíme nad příčinami problematického soužití Romů a majority v naší společnosti a pokusíme se na situaci podívat z obou stran. Studenti sami navrhují řešení, která by mohla přinést zlepšení.

Paťan – Ma paťan / Věřte – nevěřte
Interaktivní workshop o Romech a médiích pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ nebo studenty SŠ.  Budeme pracovat s údaji z mediálních analýz, s konkrétními články, zabývat se etickým kodexem novináře a principy využívanými při vytváření mediálního obrazu.

Další nabídka

  • přednášky na libovolné téma z dějin a kultury Romů.
  • program pro děti z mateřské školy, studenty vysokých škol aj.
  • přednášky a semináře pro pedagogy, pracovníky státní správy aj.